Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

 
 อาณาจักรไทยก่อนสถาปนาสุโขทัย

1.  อาณาจักรทางภาคเหนือ เช่น

 • อาณาจักรโยนกนคร
 • อาณาจักรล้านนาไทย
 • ฯลฯ

2.  อาณาจักรทางภาคกลาง  เช่น

 • อาณาจักรทวาราวดี
 • อาณาจักรอยุธยา
 • ฯลฯ

3.  อาณาจักรทางภาคใต้  เช่น

 • อาณาจักรศรีวิชัย
 • อาณาจักรตามพรลิงค์ หรือ อาณาจักรนครศรีธรรมราช
 • ฯลฯ

***********

 

 


   แผนที่ประวัติศาสตร์ไทย
     ประวัติศาสตร์ไทย

1.  แนวความคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย

 1.      แนวความคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเหตุปัจจัย  ในบ้านเมือง และสถานการณ์ของโลก  ทำให้จุดมุ่งหมายของการสืบค้น และแนวความคิดที่ได้จากการสืบค้นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด ของชนชาติไทย  แตกต่างกันถึง  4  แนวทาง  คือ
 2.     1.  แนวคิดที่ว่า  ถิ่นกำเนิดขอชนชาติไทย อยู่ในประเทศจีน ตั้งแต่เทือกเขาอัลไต  ทางตอนเหนือ และอพยพมาสู่มณฑลยูนนาน ทางตอนใต้ แล้วจึงอพยพลวสู่ดินแดนในประเทศ  เรียกเส้นทางอพยพนี้ง่าย ๆ  ว่า  อัลไต - เสฉวน - ยูนนาน
   2.  แนวคิดที่ว่า ถิ่นกำเนิดขอชนชาติไทย กระจายเป็นแนวกว้าง ตั้งแต่ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน  แถบมณฑลยูนนาน  กวางตุ้ง  กวางสี  รวมไปถึงตอนเหนือ ของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศเวียดนาม  ลาว  ไทย  และพม่า  ตลอดจนบริเวณรัฐอัสสัมของอินเดีย
 3. แนวคิดที่ว่า ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่ในดินแดนประเทศไทย เป็นการพิจารณาโดยมุมมองทางวัฒนธรรม  โดยใช้ข้อมูลแสดงให้เห็นร่องรอย ของความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม ของผู้คนที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ตามที่ราบลุ่มปากแม่น้ำต่าง ๆ  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังพบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์  เช่น  โครงกระดูก  ขวานหิน  เครื่องมือสำริด  เครื่องปั้นดินเผา  ที่ยืนยันว่า  ชนชาติไทยอาศัยอยู่ในดินแดน ที่เป็นประเทศไทยปัจจุบัน มาเป็นเวลานานกว่า 4,000  ปี มาแล้ว หลักฐานทางประวัติศาสตร์
 4. แนวคิดที่ว่า  ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อาจกระจายอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย  ในอินโดจีน  ในบริเวณคาบมลายู และหมู่เกาะ  เป็นการสืบค้นโดยใช้หลักฐานด้านพันธุศาสตร์ โดยคณะนักวิชาการสายการแพทย์แขนงต่าง ๆ  ร่วมกับสายสังคมศาสตร์ ได้พยายามค้นหาดัชนี ความเป็นไทย โดยอาศัยหลักฐานจากหมู่เลือด 5 หมู่ รูปร่างของฟันหน้า  ขนาดของฟันหลัง (กราม)  ความลึก  ความกว้าง และความโค้งของขากรรไกร  ตลอดจนโครงสร้าง ของดีเอ็นเอ ของกลุ่มคน  5  กลุ่ม  คือ  ผู้ไท  ไทดำ  มลายู  เขมร  และจีน  พบว่า  ไทดำ และผู้ไทมีลักษณะหมู่เลือด  ลักษณะฟันและขากรรไกร ใกล้เคียงกับจีน และชาวมลายู มีลักษณะเหล่านี้ ใกล้เคียงกับเขมร

       

     การใช้หลักฐานทางการแพทย์ สืบค้นเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย นับว่า เป็นก้าวใหม่ของการศึกษาและเป็นสิ่งที่ผู้เรียนและประชาชน จะต้องติดตามศึกษาความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านนี้ต่อไปในอนาคต

     แม้ว่าในวงการศึกษา ยังไม่มีข้อสรุปถึงถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยที่ชัดเจน  แต่ผลการศึกษาแนวความคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย  ทำให้ผู้เรียน ได้เห็นถึงกระบวนการในการสืบค้นเรื่องราวในอดีตว่า  ต้องอาศัยหลักฐานและการวิเคราะห์  การตีความหลักฐานเป็นสำคัญ  อันจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าความรู้อื่น ๆ  ของผู้ศึกษาต่อไป

2.  อาณาจักรต่าง ๆหลักฐานทางประวัติศาสตร์

     ดินแดนประเทศไทยเป็นดินแดนเก่าแก่ ที่มีความเจริญสืบเนื่องตั้งแต่ยุคหินเก่า  ยุคหินกลาง   ยุคหินใหม่ และยุคโลหะ  ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึง สมัยประวัติศาสตร์  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ หมายถึงช่วงเวลาที่มนุษย์ ยังมิได้ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้  ส่วนสมัยประวัติศาสตร์  หมายถึง  สมัยที่มนุษย์รู้จักใช้ตัวอักษรในการขีดเขียน  บันทึกเรื่องราวของชุมชนตนไว้เป็นหลักฐานหลักฐานทางประวัติศาสตร์

     เมื่อต้องการศึกษาเรื่องราว  ของอาณาจักรต่าง ๆ  ในดินแดนประเทศไทย โดยยึดหลักฐานประเภทตัวอักษร เรามักจะเริ่มที่ อาณาจักสุโขทัย  อาณาจักรอยุธยา  รัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรี  ในประวัติศาสตร์ไทย  และอาณาจักรรัตนโกสินทร์  แล้วจบลงเพียงนี้

     แต่ความจริง  ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้เคยเกิดอาณาจักร ซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ของคนในท้องถ่ิน  สามารถบอกได้ว่า  ตนเองมีพื้นฐาน มาจากประวัติศาสตร์อย่างไร  อาณาจักรเหล่านั้น ได้แก่  อาณาจักรหริภุญไชย  อาณาจักรล้านนา  อาณาจักล้านช้าง อาณาจักรนครศรีธรรมราช  แคว้นศรีจนาศะ  และแคว้นพัน-พัน เป็นต้น