Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

ระบบสุริยะ
มวลของระบบสุริยะเกือบ 99 เปอร์เซ็นต์อยู่ในดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ไม่ได้เป็นวัตถุที่มีมวลมากที่สุดเท่านั้นแต่ยังเป็นวัตถุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดด้วย โลก จำนวน 109 ลูก จึงจะปิดพื้นผิวดวงอาทิตย์ได้พอดี ถัดไปก็เป็นดาวพฤหัสบดี โลก จำนวน 11 ลูกจึงจะปิดพื้นผิวของดาวพฤหัสบดีได้พอดี วัตถุที่มีขนาดเล็กที่สุดคือฝุ่นธุลีขนาดเล็กกระจิริด วัตถุเหล่าแต่ละอันหมุนอยู่บนแกนของดวงอาทิตย์และติดตามเป็นวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่อยู่ตรงกลาง ดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเมื่อ 5 พันล้านปีที่ผ่านมา ตามด้วยดาวเคราะห์และวัตถุที่เล็กกว่า

sunspot

ดาวเคราะห์
        ดาวเคราะห์ 9 ดวง (ปี พ.ศ. 2549 สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลประชุมกัน ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชก ปลดดาวพลูโตออกจากการเป็นดาวเคราะห์ ให้เป็นดาวเคราะห์แคระ ปัจจุบันจึงเหลือ 8 ดวง) โคจรรอบดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ชั้นใน 4 ดวงเป็นก้อนหิน ดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 4 ดวง รู้จักกันว่าเป็นดาวเคราะห์ก๊าซ ประกอบด้วยก๊าซจำนวนมาก ดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลที่สุด คือ พลูโต (ปัจจุบันถูกปลดไปเป็นดาวเคราะห์แคระ) เป็นก้อนหินน้ำแข็ง

Solar system

วงโคจร
ดาวเคราะห์และดาวเคราะห์ทุกดวงจะโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ใน
ทิศทาง เดียวกัน (ทวนเข็มนาฬิกา ถ้ามองจากด้านบนขั้วโลกเหนือ) แต่ในความเร็วที่แตกต่างกัน วงโคจรเป็นรูปไข่และเกือบอยู่ในระดับเดียวกัน วงโคจรของดาวพลูโตเอียงมากที่สุด เอียง 17 องศา ดาวหางสามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ตามเข็มนาฬิกา
หรือทวนเข็มนาฬิกา

  orbit of Sun system

ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด
ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่มีมวลมากที่สุด เกิดจากสสารมากที่สุด มีสสารมากถึง 318 เท่าที่สร้างโลก ยังเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดด้วย จะใช้โลกถึง 1,330 ลูกจึงจะทำให้ช่องว่างของดาวพฤหัสบดีเต็มได้

แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์
        มวลของดวงอาทิตย์ทำให้มีแรงดึงดูดมากที่สุด ข้อนี้จึงทำให้ดึงดาวเคราะห์และวัตถุอื่น ๆ โคจรไปตามดวงอาทิตย์ วัตถุเหล่านั้นเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกดึงเข้าไปสู่ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ที่สุดจะโคจรเร็วที่สุด ดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลกว่า
ซึ่งจะมีแรงดึงดูดอ่อนลง จะเคลื่อนที่ช้ากว่า

Season

Venus

การหมุนย้อนกลับ
ดาวเคราะห์แต่ละดวงหมุนไปบนแกนขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ที่ไม่ตั้งตรง คือ แกนไม่ได้อยู่ที่มุมตรงต่อวิถีโคจร โลกเอียงประมาณ 23.5 องศาและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากเหนือขั้วโลกเหนือ ดาวศุกร์ ดาวยูเรนัสและดาวพลูโตเอียงมาก จนกระทั่งแกนหมุนไปในทิศทางตรงกันข้าม

วันและฤดู
ในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองได้รอบหนึ่งทุก ๆ 23 ชั่วโมง 59.6 นาที บางส่วนของโลกจะรับและซ่อนแสงดวงอาทิตย์ (ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืน) ในเวลาเดียวกัน โลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์รอบหนึ่งทุก ๆ 365.25 วัน และในระยะที่แตกต่างกันก็จะรับแสงอาทิตย์
ได้จำนวน ที่แตกต่างกัน ในวงโคจรของมัน

Season

ความแตกต่างนี้ทำให้เกิดฤดูในหนึ่งปี ฤดูเกิดขึ้นเพราะแกนโลกเอียงประมาณ 23. 5 องศา ในขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ ถ้าแกนโลกอยู่ในมุมตรงต่อ
วิถีโคจรของมัน กลางวันและกลางคืนจะยาวเท่ากันเสมอและอาจจะไม่มีฤดู

 

Solar System
Almost 99 per cent of the mass of the Solar System is in the Sun. It is not only the most massive but the largest object — 109 Earths could fit across its face; next is Jupiter, 11 Earths across. The smallest objects are tiny specks of dust. Each one of these objects spins on its axis and follows an orbit around the central Sun. The Sun was created about 5 billion years ago, followed by the planets and smaller bodies.

The planets
Nine planets orbit the Sun. The four inner ones are made of rock. The four largest, known as the gas planets, consist of large amounts of gas. The most distant, Pluto, is icy rock.

Click to see the picture.

Orbits
The planets and asteroids all travel around the Sun in the same direction (anticlockwise if viewed from above the North Pole) but at different speeds. The orbits are elliptical (oval) and on approximately the same plane. Pluto's is the most inclined, tilted 17°. Comets can orbit the Sun clockwise or anti-clockwise.

Click to see the picture.

Biggest planet
Jupiter is the most massive planet. It is made of the most material — 318 times the amount of material that makes Earth. It is also the biggest: it would take 1,330 Earths to fill Jupiter's space.

Click to see the picture.

Sun’s gravity
The mass of the Sun gives it the most gravitational pull. This keeps the planets and other objects orbiting it. They move fast to prevent being pulled into the Sun. The closest planets orbit the fastest. The more distant planets, where the gravitational pull is weaker, move more slowly.

Click to see the picture.

Backward spinner
Each planet spins on its axis as it orbits the Sun. The planets are not upright - their axes are not at right angles to their orbital path. Earth is tipped by 23.5° and spins anticlockwise as viewed from above the North Pole. Venus, Uranus, and Pluto are tipped over so far they spin on their axes in the opposite direction.

Click to see the picture.

Days and seasons
As Earth spins once every 23 hours 59.6 minutes, any one part of it alternately receives and is hidden from the Sun's light. At the same time, it is orbiting the Sun once every 365.25 days, and different amounts of sunlight are received at different places on its orbit. These differences produce the seasons of a year. They occur because the Earth's axis is tilted by 23-5° as it orbits the Sun. If its axis were at right angles to its orbital path, day and night would always be the same length and there would be no seasons.

Click to see the picture.