Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

sumer

ชาวสุเมเรียน (หรือซูเมอร์)
        ประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล ชาวสุเมรียนได้ตั้งรกรากในดินแดน
เมโสโปเตเมียซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ ระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรทีส พวกเขาได้ก่อตั้งชุมชนเกษตรกรรมขึ้น ซึ่งประมาณ 3,200 ปีก่อนคริสตกาลมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นชุมชนเมืองแห่งแรกของโลก ในขณะที่เมืองเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรือง
ชาวสุเมเรียน ก็ได้พัฒนาระบบการเขียน อันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปเป็นครั้งแรก เมืองของชาวสุเมเรียนซึ่งเชื่อมต่อกันโดยแม่น้ำได้พัฒนาเป็นอารยธรรม มีพื้นฐาน ภาษา  ความเชื่อทางศาสนา รูปแบบศิลปะ และรูปแบบการก่อสร้างร่วมกัน

เมืองเหล่านั้นทำการค้าขายซึ่งกันและกัน แต่นอกจากนี้ยังต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงกัน
ปกครองด้วย ในศตวรรษที่ 2,000 ก่อนคริสตกาล ชนเผ่าทะเลทรายที่อยู่ด้าน ทิศตะวันออกกำลังแสวงหาดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ได้
อพยพเข้าไปยังภูมิภาคนั้น และอารยธรรมสุเมเรียนจึงล่มสลาย

การดำเนินชีวิตในเมือง
เมืองของชาวสุเมเรียนประกอบไปด้วยบ้านที่ทำจากอิฐโคลน ปราสาท และวิหารที่แวดล้อมด้วยกำแพงขนาดใหญ่ ทุก ๆ วัน ประชาชนจะออกจากบ้านไปทำนาที่ทุ่งนาที่อยู่รอบ ๆ หรือตกปลาในแม่น้ำ ประชาชนมากมายทำงานให้กับกษัตริย์หรือวิหาร ในขณะที่การผลิตอาหาร เพิ่มมากขึ้น ประชาชนจำนวนมากขึ้นก็มีอิสระที่จะงานด้วยหินหรือโลหะ ผลิตวัตถุสิ่งทอ หรือสร้างอิฐโคลนหลายพันก้อนที่มีความจำเป็น ในการสร้างซิกกุรัตและวิหาร

sumer

ศิลปวัตถุ
ศิลปินชาวสุเมเรียนมีทักษะสูง พวกเขาตกแต่งผนังปราสาทและวิหารด้วยการฝังเลี่ยมเปลือกหอยและหิน ช่างฝีมือจะใช้ที่หินนำเข้าในการสร้างรูปปั้นมนุษย์ สัตว์ และเทพเจ้า ช่างโลหะจะสร้างเครื่องเพชรพลอยอันวิจิตรงดงามจากทองคำ เงินและหินที่มีค่า เช่น หินสีฟ้าเข้มที่ใช้ทำเครื่องประดับ (เช่น แก้วไพฑูรย์) และพลอยสีแดง (เช่น โกเมน) ซึ่งเป็นรูปสัตว์และดอกไม้อันละเอียดอ่อน

เมืองอูร์
        ซิกกุรัตนี้มีอิทธิพลเหนือเมืองอูร์ ซึ่งสร้างอุทิศให้กับเทพเจ้านันนา (Nanna) เทพเจ้าแห่งพระจันทร์ มีเทพเจ้าหลายร้อยองค์ในศาสนาของชาวสุเมเรียน และแต่เมืองก็มีผู้ให้การอุปถัมภ์เป็นพิเศษของตนเอง

sumer

สงคราม
การแข่งขันระหว่างเมืองเพื่อแย่งที่ทำเกษตรกรรม
และวัสดุนำไปสู่การทำสงครามแทบจะไม่มีที่สิ้นสุด
กล่องไม้ประดับตกแต่งแบบโมเสคด้วยเปลือกหอย ไพฑูรย์ และหินปูนแดง  ประดับประดาอย่างหรูหราด้วยกรอบสี่เหลี่ยมทำจากไม้ แสดงให้เห็นถึงผู้

sumer
ปกครองกำลังนำทหารไปต่อสู้กับศัตรู ทหารสวมหมวกป้องกันที่ทำด้วยทองแดง มีเสื้อคลุม หอก และขวาน

Cuneiform script

อักษรรูปลิ่ม
        ชาวสุเมเรียนประดิษฐ์อักษรเขียน ด้วยการใช้พืชจำพวกต้นกกที่ตัด
เขียนสัญลักษณ์บนดินเหนียวที่กำลังหมาด สัญลักษณ์ใช้แทนเสียงประกอบกันขึ้นเป็นคำ  งานเขียนก็กลายเป็นอักษรรูปลิ่มมากขึ้นตามลำดับ (คล้ายลิ่ม)

 

 

sumer

การทำเกษตรกรรมและการประมง   
      สังคมเกษตรกรรมมีวิวัฒนาการในเมโสโปเตเมีย
ระหว่าง 6,000 – 5,000 ปีก่อนคริสตกาล อาหารเจริญเติบโตได้ง่ายในดินชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ ด้านนอกที่ลุ่มแอ่งน้ำ ผู้ตั้งหลักแหล่งจะค่อย ๆ รวมตัวกันเป็นกลุ่ม และสร่างคูคลองเพื่อนำน้ำเข้าไปสู่ที่ดินพวกเขา
จะไถพรวนดิน และเลี้ยงแกะ ปศุสัตว์ และหมู

ปัจจุบันนี้ Marsh Arabs of Iraq (Marsh Arabs หมายถึง ชาวอาหรับที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ลุ่มมีน้ำขัง คือ ชาวสุเมเรียนหรือซูเมอร์ Marsh Arabs of Iraq คือชาวอิรักที่ถือว่าตนเองมีเชื้อสายมาจากชาวซูเมอร์) ก็ทำเกษตรกรรมในแนวทางเหมือนกับที่บรรพบุรุษของตนเองคือชาวสุเมเรียนทำไว้

 

SUMERIANS
IN ABOUT 5000 BC, the Sumerians settled Mesopotamia, the fertile land between the Tigris and Euphrates rivers. They founded farming settlements, which, by 3200 BC, had grown into the world's first cities. As these cities flourished, the Sumerians developed the first known writing system. The Sumerian cities, linked by waterways, developed into a civilization based on a shared language, religious beliefs, art forms, and building styles. The cities traded with each other, but also fought for dominance. In c.2000 BC, eastern desert tribes in search of fertile land moved into the region, and the Sumerian civilization collapsed.

Click to see the picture.

City life
Sumerian cities consisted of mud-brick houses, palaces, and temples enclosed by a large wall. Every day, people left home to farm the surrounding land or fish the rivers. Many worked for the king or the temple. As food production increased, more people were free to work with stone or metal, produce textiles, or make the thousands of mud bricks necessary to build ziggurats and temples.

Art objects
Sumerian artists were highly skilled. They decorated palace and temple walls with shell and stone inlays. Their craftworkers used imported stone to make statues of humans, animals, and gods. Metalworkers made exquisite jewellery of gold, silver, and rare stones, such as blue lapis lazuli and red cornelian, which they shaped into delicate animals and flowers.

Click to see the picture.

The city of Ur
This ziggurat dominated the city of Ur, which was dedicated to the moon god Nanna. There were hundreds of gods in the Sumerian religion, and each city had its own special patron.

Click to see the picture.

War
Competition between cities for farmland and materials led to almost endless warfare. The Standard of Ur, a gorgeously decorated wooden box, shows the ruler leading his soldiers against an enemy. The soldiers are equipped with copper helmets, felt cloaks, spears, and axes.

Click to see the picture.

Cuneiform script
The Sumerians invented writing, using a cut reed to draw signs on damp clay. The signs, representing sounds, were combined to form words. The impressions gradually became more cuneiform (wedge-like).

Click to see the picture.

Farming and fishing
Farming communities developed in Mesopotamia between 6000 and
5000 BC. Food was easy to grow in the fertile soil of the marshes.
Outside the marshes, the settlers gradually banded together, and built canals to irrigate the land. They cultivated the soil, and kept sheep, cattle, and pigs. Today, the Marsh Arabs of Iraq farm in a similar way to that of their predecessors, the Sumerians.

Click to see the picture.