Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว, ความรู้ทั่วไป, นานาสาระ
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

 
 
 พระธาตุศรีสองรัก

พระธานุศรีสองรัก จังหวัดเลย

     พระธาตุศรีสองรัก อยู่ที่วัดพระธาตุ บนเนินสูง ริมฝั่งแม่น้ำหมัน ตำบลด่านซ้าย  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย สร้างเมือ พ.ศ. 2103 เสร็จ ใน พ.ศ. 2106 เป็นศิลปะแบบอยุธยา ผสมแบบล้านช้าง องค์พระธาตุฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงประมาณ 30 เมตร บนยอดมีแก้วครอบ

     พระธาตุศรีสองรัก เป็นอนุสรณ์ แห่งสัมพันธไมตรี ของพระมหากษัตริย์ 2 อาณาจักร คือ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐา แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (ล้านช้าง) เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อพม่ายกทัพมารบกับไทย และล้านช้างบ่อย ๆ  ทั้งสองกษัตริย์ จึงทำสัตย์ปฏิญาณว่า จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสร้างถาวรวัตถุไว้เป็นอนุสรณ์ ก็คือพระธาตุเจดีย์ศรีสองรัก ซึ่งชาวเลย จะจัดงานสมโภชน์ ในวันเพ็ญเดือน 6 ทุกปี

*****

 


 พระปรางค์สามยอด  ลพบุรี
 
  พระปรางค์สามยอด

     พระปรางค์สามยอด เป็นสัญลักษณ์จังหวัดลพบุรี  ก่อด้วยศิลาแลงขึ้นไปเป็นสามยอด สูงประมาณ  15  เมตร  เมื่อก่อทับขึ้นไปแล้วโบกด้วยปูนขาว พร้อมด้วยพิมพ์เป็นลวดลายอย่างงดงาม ทั้งสามองค์ ภายในเดินติดต่อกันได้ตลอด  ปัจจุบันเครื่องประดับที่หุ้มจะล่วงลงมาบางส่วน  ที่เหลืออยู่ยังสังเกตได้ว่า การประดับด้านนอกของปรางค์ จัดทำด้วยความประณีต

     พระปรางค์สามยอด  สันนิษฐานว่า คงจะสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานรูปเคารพ ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน  สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวระหว่าง พ.ศ. 1700 - 1750  เมื่อครั้งสมเด็ยพระนารายณ์มหาราช ได้ทรงสถาปนาเมืองลพบุรี ีเป็นราชธานีสำรอง   โปรดฯ  ให้ซ่อมพระปรางค์สามยอด และสร้างพระวิหารขึ้นตรงด้านตะวันตกของปรางค์องค์กลาง  แล้วอัญเชิญพระพุทธรูปศิลาองค์ใหญ่มาเป็นพระประธาน  และยังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน

     ด้านในองค์พระปรางค์ทั้งสามยอด  เดิมได้โบกปูนไว้อย่างประณีต เหมือนด้านนอก  ปัจจุบันปูนได้กระเทาะออกเกือบหมดแล้ว  ภายในองค์ปรางค์ สมเด็จพระนารายณ์ โปรดฯ ให้อัญเชิญพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่มาประดิษฐานไว้ทุกองค์  ปัจจุบันเหลือแต่รอยฐานที่ก่อขึ้นสำหรับไว้พระเท่านั้น

     พ.ศ.  2469  ราชบัณฑิตยสภา ได้ทำการบูรณะใหม่ และปัจจุบันพระปรางค์สามยอด ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี

     ปรางค์สามยอด เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรี ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่ามาหลายร้อยปีแล้ว  บนเนินดินด้านตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับศาลพระกาฬ  ลักษณะเป็นปรางค์ เรียงต่อกันสามองค์ มีทางเดินเชื่อมต่อกันโดยตลอด  เป็นศิลปะแบบบายน  ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18  รูปทรงของปรางค์ มีลักษณะป้อม ๆ  มีผู้เปรียบว่า ปรางค์สามยอด มีลักษณะเหมือนงาช้างแรกงอกหรือหัวปลีหงาย  สร้างด้วยศิลาแลง  หินทรายรอบ ๆ  องค์พระปรางค์มีลวดลา่ยปูนปั้นที่ประณีตงดงามมาก คือ ลวดลายที่อยู่ตอนบนเป็นลายละเอียดนูนและลึกมาก เข้าใจว่าเป็นฝีมือดั้งเดิม  ส่วนตอนล่างเป็นลายบาง ๆ  ไม่นูนและลึกนัก  เข้าใจว่าเป็นการซ่อมเสริม สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ตรงซุ้มประตูเดิมมีทับหลัง  แต่ที่เหลือในปัจจุบัน คือเสาประดับกรอบประตูแกะสลักเป็นรูปฤๅษีนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้ว  ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของเสาประดับกรอบประตู  ศิลปะเขมรแบบบายน  ปรางค์องค์กลางสันนิษฐาน  แต่เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร องค์ซ้ายประดิษฐานรูปนางปรัชญาปารมิตาหรือนางปัญญาบารมี ชายาของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

     มูลเหตุที่สร้างปรางค์สามยอดขึ้นมา  มีผู้ให็ความเป็นแตกต่างกัน  บ้างก็เห็นว่า เป็นศิลปะสถาปัตย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถาน สำหรับกระทำพิธีกรรม บ้างก็ว่าน่าจะใช้เป็นเทวสถานสำหรับทำพิธีกรรมในศาสนาฮินดู อย่างไรก็ตาม ในสมัยสมเด็ยพระนารายณ์มหาราช ได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปรางค์สามยอด เป็นวัดในพระพุทธศาสนา แล้วสร้างวิหารเพิ่มเติมทางทิศตะวันออกขององค์พระปรางค์ วิหารนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ปางสมาธิ ซึ่งมีพุทธลักษณะสง่างาม

พระปรางค์สามยอด  ลพบุรี

    เจดีย์วัดเจ็ดแถว  ศรีสัชนาลัย

เจดีย์วัดเจ็ดแถว  ศรีสัชนาลัย

     ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย บริเวณวัดเจ็ดแถว จะมีคูน้ำ และกำแพงศิลาแลงสองชั้นล้อมรอบ  เจดีย์ประธานของวัด เป็นทรงดอกบัวตูม หรือที่เรียกทั่วไปว่า พุ่มข้าวบิณฑ์ องค์เจดีย์นี้ มีร่องรอยของการใช้แผ่นสำริดหุ้ม  เพราะยังเห็นตะปูสังขวานรปักอยู่เต็มยอดเจดีย์  และบริเวณโดยรอบเจดีย์ประธาน  จะมีเจดีย์บริวารอีกจำนวน  33  องค์  รูปแบบและศิลปะจะแตกต่างกันตามอิทธิพลที่รับมา  เ่ช่น  ถ้าเป็นเจดีย์ศิลปะศรีวิชัย และลังกา มีลัษณะแต่งเครื่องประดับยอดซุ้ง ตรงกลางเป็นแบบพม่าที่เมืองพุกาม เจดีย์จะมีทรงกลมแบบลังกา

     โดยทั่วไป  เจดีย์ส่วนใหญ่ นิยมก่อด้วยศิลาแลง ใช้ลวดลายปูนปั้น ตกแต่งและมีซุ้มพระประธาน  ทางด้านเหนือของเจดีย์ประธานมณฑปเครื่องบน  หรือเรือนยอดทำเป็นปรางค์ผสมเจดีย์  ด้านหน้าทำซุ้มประตู   ทางเข้ามีคูหาไว้พระพุทธรูปอยู่ภายใน  ด้านหลังก็ทำซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกปูนปั้น  ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างสมัยสุโขทัย  ด้านหน้าเจดีย์ประธานมีพระวิหารขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว  ถัดมาจากกำแพงแก้วไปทางด้านหลังวัด เป็นโบสถ์และศาลารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ปัจจุบันเหลือแต่เพียงฐานเท่านั้น

        วัดเจดีย์เจ็ดแถว

 

วัดเจ็ดแถว