Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

 
 
 


   บ้านมนังคศิลา
 บ้านมนังคศิลา

     ตั้งอยู่ถนนหลานหลวง  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชทานเงิน ที่ดินพร้อมทั้งทรงคิดแบบบ้าน สร้างพระราชทานแด่พระยาอุดมราชภักดี (โถ  สุจริตกุล)  ทรงให้ชื่อว่า  "บ้านมนังคศิลา"   ตามอย่างชื่อพระแท่นมนังคศิลา ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  แต่งยังไม่ทันสร้าง ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน  มาสร้างแล้วเสร็จในรัชกาลต่อมา  โดยมีนายเอดวาร์ด (Edward  Healey) สถาปนิกชาวอิตาลี นายช่างในกระทรวงธรรมการเป็นผู้ออกแบบ ตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์ (English  Tudor) เน้นลายขัดแตะที่ผนังด้านนอก

     พ.ศ.  2495  ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ธนาคารเอเชีย  รัฐบาลขอยืมใช้เป็นบ้านพักรับรอง ในความดูแลรักษาของสำนักนายกรัฐมนตรี  และใช้เป็นที่ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล  
  พ.ศ.  2498  รัฐบาล ใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของพรรคเสริมมนังคศิลา  พรรคการเมืองของรัฐบาลถึง  พ.ศ.  2500  เกิดรัฐประหารเลิกล้มพรรคการเมือง  ธนาคารเอเชีย ได้ขอคืนไปดูแลรักษา และรัฐบาลยืมใช้รับรองแขกเมืองได้เป็นครั้งคราว

 

        

 


ประมาณ  พงศ.  2503  กระทรวงการคลัง ได้ขอวังบางขุนพรหม  คืนจากธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงทำความตกลงกันกับกระทรวงการคลัง  ขอแลกเปลี่ยน โดยซื้อบ้านมนังคศิลาให้แก่กระทรวงการคลังแทน  บ้านมนังคศิลา จึงเป็นที่ราชพัสดุอยู่ในความดูแของกรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง ตั้งแต่นั้นมา  หลังจากนั้น  รัฐบาลได้ขอใช้เป็นบ้านรับรองของสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยมีเงื่อนไข ยอมโอนให้กระทรวงการคลังใช้เป็นที่รับรองได้ตามความจำเป็น

      พ.ศ.  2518  สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้รับอนุมัตให้ใช้บ้านมนังคศิลา เป็นที่ทำการ  ตั้งแต่วันที่  22  ตุลาคม  เป็นต้นมาบ้านมนังคศิลา

 

 

 

     
<<กลับ>>