Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว, ความรู้ทั่วไป, นานาสาระ
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

 
 
 
อนุสาวรีย์ 4 ประธานาธิบดีอเมริกา

   อนุสาวรีย์ 4 ประธานาธิบดีอเมริกา

     ตั้งอยู่บนภูเขาหินทราย รัชมัวร์ ที่เซาท์ดาโกต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ตรงชะง่อนผาด้านหนึ่ง ได้มีรูปสลัก เป็นใบหน้ามหึมาของ 4 ประธานาธิบดี ของสหรัฐอเมริกา คือ ยอร์ช วอชิงตัน, โทมัส เจฟเฟอร์สัน, อับราฮัม ลินคอล์น และ ธีโอดอร์ โรสเวลต์ ซึ่งสลักโดย กูตซัน เบอร์กลัม ปฏิมากรมีชื่อของอเมริกา เมื่อ ค.ศ. 1927 (พ.ศ. 2470) ใบหน้าของประธานาธิบดีทั้ง 4 นี้ เด่นอยู่ในที่สูง และอาจมองเห็นจนจำได้ว่า ใบหน้าไหน เป็นของใคร ในระยะไกล ตั้งหลายไมล์ เป็นอนุสาวรีย์ ที่แปลกอย่างหนึ่งของอเมริก

 


 โลหะปราสาท
         โลหะปราสาท
      โลหะปราสาท   เป็นศาสนสถาน ที่อยู่ในวัดราชนัดดารามวรวิหาร  โลหะปราสาท  หมายถึง  คฤหาสน์ที่มียอดเป็นโลหะ  เป็นโลหะปราสาท แห่งที่  3  ของโลก ที่ยังคงสมบูรณ์ที่สุด  และเหลือเพียงแห่งเดียวในโลก  โดยที่โลหะปราสาทแห่งแรกในประเทศอินเดีย และแห่งที่สองในประเทศศรีลังกา  ซึ่งได้ถูกทำลายไปแล้ว

    โลหะปราสาทหลังที่ 1

     สร้างขึ้นโดยนางวิสาขา  บุตรีธนัญชัยเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี โดยการประมูลราคาเครื่องประดับของตน ชื่อ "มหาลดาประสาธน์" เป็น 9 โกฏิ  1  แสน  แล้วนำเงินสร้างที่อยู่ให้พระสงฆ์  มีลักษณะเป็นปราสาท  2  ชั้น  1,000 ห้อง  ยอดปราสาททำด้วยทองคำมีชื่อว่า "มิคารมาตุปราสาท"

    โลหะปราสาทหลังที่ 2

    พระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย  กษัตริย์แห่งกรุงอนุราธปุระ ทรงสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พุทธศักราช 382  ตามคำทำนายในแผ่น พระสุพรรณบัฏขิง พระมหินทเถระที่ทรงได้พบ  โปรดฯ  ให้สร้างแบบทิพยพิมานที่ทอดพระเนตร  มีความกว้างและสูงด้านละ  100  ศอก  มี  9  ชั้น  1,000  ห้อง  หลังคามุงด้วยแผ่นทองคำ  ผนังเป็นไม้ประดับหินมีค่าและงานช้าง  ปัจจุบันเหลือแต่ซากปราสาท  ซึ่งประกอบด้วยเสาหิน ประมาณ  1,600  ต้น

    โลหะปราสาทหลังที่ 3

    เป็นโลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหาร  สร้างในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดช่วยให้ช่างออกแบบก่อสร้าง ตามลักษณะของโลหะปราสาท ที่พรรณนาไว้ในหนังสือมหาวงศ์ พงศาวดารลังกา  ซึ่งพระเจ้า่ทุฏฐคามณีอภัย กษัตริย์ลังกาทรงสร้างไว้ เมื่อพุทธศักราช 387  ในพุทธศักราช  2394  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  จึงทรงโปรดกระหม่อมให้สร้างโลหะปราสาทขึ้นที่วัดราชนัดดารามวรวิหาร  การสร้างโลหะปราสาทของพระองค์ เป็นการสร้างแทนการสร้างเจดีย์  โดยทรงมอบหมายให้สมเด็จพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต  บุนนาค) ขณะยังเป็นพระยาพิพัฒน์รัตนราชโกษา  ดำรงตำแหน่งอธิบดีก่อสร้างช่างสิบหมู่และช่างศิลา  เป็นแม่กลองดำเนินการก่อสร้าง  การออกแบบก่อนสร้าง  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดให้สร้างเดินทางไปดูแบบโลหะปราสาท  ณ ลังกาประเทศ  โดยนำเค้าเดิมมาเป็นแบบ แล้วปรับปรุงให้เป็นสถาปัตยกรรม ตามลักษณะศิลปกรรมไทย
 

   

โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร
     โลหะปราสาท  สร้างตามลักษณะ สถาปัตยกรรมไทย  ฐานะกว้าง ด้านละ 23 วา เป็นอาคาร 7 ชั้น  ลดหลั่นกัน อาคารชั้นล่าง ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 5  ทำเป็นคูหาและระเบียงรอบ  ในชั้นที่ 2 ชั้นที่ 4  ชั้นที่ 6   ทำเป็นคูหาจัตุรมุข สำหรับประดิษฐานพระบรมธาตุ  รวมเป็น 37 ยอด  หมายถึง  หลักธรรมในพระพุทธศาสนา  37 ที่เป็นปัจจัยให้ดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นสู่ดินแดนพระนิพพาน  ที่เรียก "โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ"  การขึ้นสู่โลหะปราสาท แต่ละชั้น  จะมีบันไดวนตั้งอยู่ตรงใจกลางของอาคาร  โดยตั้งซุงขนาดใหญ่ยึดเป็นแม่บันได

    การสร้างดำเนินการในพุทธศักราช  2394  นับเวลาจากปีที่เริ่มก่อสร้างวัดราชนัดดารามวรวิหาร ได้ 5 ปี  งานลุล่วงไปเพียงโคลงก่ออิฐ สลับศิลาแลง และยังมิได้ถือปูนเป็นส่วนใหญ่  ความงดงามขึ้นอยู่กับการประดับตกแต่ง  ซึ่งเป็นรายละเอียด ที่จะต้องใช้เวลา และฝีมืออีกมาก  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เสด็จสวรรคต งานจึงไม่สำเร็จ

     โลหะปราสาท ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ตามกำลังของเจ้าอาวาสในยุคหลังบ้าง  แต่เสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  โดยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  นายกรัฐมนตรีขณะนั้น  ได้มอบหมายให้กรมโยธาเทศบาล ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ ระหว่างพุทธศักราช  2506 - 2515 จนมีรูปร่างเหมือนปัจจุับัน  เมื่อครั้งสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  ในพุทธศักราช  2525

โลหะปราสาท