Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
ณ ฝั่งแม่น้ำสินธุในประเทศปากีสถานปัจจุบัน อารยธรรมแห่งแรกที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้เจริญรุ่งเรืองระหว่างศตวรรษที่ 2700 – 1750 ก่อนคริสตกาล มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองโมเหนโจ-ดาโรและฮารัปปา (Mohenjo-Daro and Harappa) ซึ่งแต่ละเมืองก็มีประชาชนถึง 40,000 คนขึ้นไป สิ่งก่อสร้างสาธารณะขนาดใหญ่สร้างด้วยอิฐที่ทำจากโคลนแสดงให้เห็นว่าอารยธรรมเจริญรุ่งเรือง พวกเรารู้เรื่องการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของประชากรลุ่มแม่น้ำสินธุเพียงเล็กน้อย  เว้นแต่เรื่องราวที่ชาวลุ่มน้ำสินธุทำการค้าขายกับชาวสุเมเรียและการประกอบพิธีกรรมของศาสนาฮินดูในยุคแรก อารยธรรมของประชาชนลุ่มแม่น้ำสินธุล่มสลายอย่างลึกลับหลังจาก 1750 ปีก่อนคริสตกาล ข้อนี้อาจจะเกี่ยวกับการรุกรานหรือแม่น้ำสินธุเปลี่ยนเส้นทางการไหล

Indus Valley

โมเหนโจ-ดาโร
เมืองในลุ่มแม่น้ำสินธุมีการวางแผนและสร้างเป็นรูปแบบตาราง มีถนนสายหลัก
และทางเดินแคบ ๆ อยู่ทั่วไป ทางระบายน้ำระบายของเสียออกจากบ้านเรือน บ้านเรือนทุกหลังสร้างอยู่รอบ ๆ สนามกลางบ้าน ในเวลากลางวัน ผู้คนจะอาศัยและทำงานในสนามเหล่านี้

 

เนินปราสาท  โมเหนโจ-ดาโร

ยุ้งฉางขนาดใหญ่
   นักวิชาการบางท่านคิดว่า ประชาชนลุ่มแม่น้ำสินธุจะใช้ยุ้งฉางค่อนข้างคล้ายกับธนาคาร เป็นสถานที่เก็บทรัพย์สมบัติให้กับพ่อค้าและผู้ปกครองของเมืองได้อย่างปลอดภัย

 

 

 

Indus Valley
หมายเลข 1

ยุ้งฉางมีผนังและหลังคาทำด้วยไม้ขนาด 46 เมตร (150 ฟุต) วางตามแนวยาวของอาคาร
หมายเลข 2 โรงอาบน้ำเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุด
และสำคัญที่สุด แห่งหนึ่ง ของโมเหนโจ-ดาโร
หมายเลข 3  ห้องน้ำเล็ก ๆ อยู่ในอาคารใกล้กับโรงอาบน้ำ

  หมายเลข 4

ห้องอาบน้ำตรงกลางใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางศาสนา เช่น พิธีชำระล้างร่างกายก่อนทำพิธีอย่างเป็นทางการ
หมายเลข 5 ป้อมปราการคือบริเวณที่ยกสูงขึ้นซึ่งมีอาคารสาธารณะที่สำคัญ เช่น โรงอาบน้ำและยุ้งฉางขนาดใหญ่ พื้นที่ยกสูงขึ้นทำให้บริเวณได้รับการป้องกันได้ง่ายขึ้น

หมายเลข 6   สถูปหรือวิหารทางพระพุทธศาสนาสร้างขึ้นใหม่มากกว่าเมืองโบราณโมเหนโจ-ดาโร

Indus Valley

เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัด
ผู้คนในลุ่มแม่น้ำสินธุเหมือนกับอารยธรรมโบราณส่วนใหญ่ ได้พัฒนาระบบการชั่งน้ำหนักและการวัด ซึ่งทำให้การค้าขายง่ายขึ้นและสินค้าเหล่านั้นจะได้รับการตีค่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี

Indus Valley

อักษรเขียนสมัยโบราณ
        นักโบราณคดีได้ค้นพบตราประทับหินเป็นอักษรตัวเขียนไม่เหมือนรูปแบบการเขียน
สมัยโบราณในที่อื่นใดเลย เมื่อข้อความขนาดยาวถูกค้นพบ นักวิชาการสามารถแปลความหมายได้เป็นประจำ แต่ข้อความที่จารึกในลุ่มแม่น้ำสินธุสั้นมาก ดังนั้นความหมายของข้อความเหล่านั้นยังเป็นสิ่งลึกลับอย
ู่

ตราประทับ
        ประชาชนลุ่มแม่น้ำสินธุใช้ตราประทับเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ตราประทับแต่ละอันจะสลักด้วยภาพสัตว์ เช่น ยูนิคอร์นและข้อความจารึก

Indus Valley

งานศิลปหัตถกรรม
        ประชาชนลุ่มแม่น้ำสินธุเป็นช่างปั้นดินเผาและช่างโลหะที่มีทักษะ ช่างเหล่านั้นได้ทำภาชนะระบายสีอย่างประณีต รูปปั้นดินเผาและเครื่องเพชรพลอยทองคำสวยงาม ช่างเหล่านั้นยังเรียนรู้วิธีผสมทองแดงและดีบุกเพื่อผลิตทองสัมฤทธิ์

 

INDUS VALLEY CIVILIZATION
ON THE BANKS of the Indus River in modern day Pakistan, one of the world's earliest civilizations grew and flourished between c.2700 and 1750 BC. It was centred on the cities of Mohenjo-Daro and Harappa, each of which contained up to 40,000 people. Large public buildings, built of mud bricks, show that the civilization was prosperous. We know little about the day-to-day life of Indus Valley citizens, except that they traded with Sumeria and may have practised an early form of Hinduism. Their civilization mysteriously collapsed after 1750 BC; this may have been due to invasions, or the River Indus changing its course.

Mohenjo-Daro
Indus Valley cities were planned and built on a grid pattern. They had
broad main roads and narrow lanes. Drains carried away the household
waste. All the houses were built around central courtyards. During the day, people lived and worked in these courtyards.

Click to see the picture.

The great granary
Some scholars think that the Indus Valley people used the granary rather like a bank — it was a secure store of wealth for the merchants and rulers of the city.

Click to see the picture.

Weights and measures
Like most ancient civilizations, the Indus Valley people developed a system of weights and measures. This meant trade became easier, and also that goods could be valued for tax purposes.

Click to see the picture.

Ancient script
Archaeologists have found stone seals in a script unlike any other ancient form of writing. When long texts are found, scholars can often decipher them — but the Indus Valley inscriptions are very short, so their meaning remains a mystery.

Click to see the picture.

Seals
The Indus people used seals to show ownership. Each seal is carved with the image of an animal, such as a unicorn, and an inscription.

Click to see the picture.

Crafts
Indus people were skilled potters and metalworkers. They made fine painted vessels, terracotta statues, and beautiful gold jewellery. They also learned how to blend copper and tin to produce bronze.

Click to see the picture.