Make your own free website on Tripod.com

สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก


ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ (อังกฤษ: History) คือการศึกษาประวัติความเป็นมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากการที่ได้บันทึกเก็บไว้ หรือประสบการณ์จากผู้มีอาวุโส ความหมายของคำนี้  เกิดจากการสมาสคำศัพท์ภาษาบาลี "ประวัติ" (ปวตฺติ) ซึ่งหมายถึง เรื่องราวความเป็นไป และคำศัพท์ภาษาสันสกฤต "ศาสตร์" (ศาสฺตฺร) ซึ่งแปลว่า ความรู้ สำหรับศัพท์ "ประวัติศาสตร์" ในภาษาไทยถูกบัญญัติขึ้น  โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทียบเคียงกับคำว่า "History" และเพื่อให้มีความหมายครอบคลุมมากกว่าคำว่า "พงศาวดาร" (Chronicle) ที่ใช้กันมาแต่เดิม

         สำหรับคำว่า history ในภาษาอังกฤษ histoire ในภาษาฝรั่งเศส และ storia ในภาษาอิตาลีมีที่มาจากคำว่า historia ในภาษากรีก ซึ่งมีความหมายว่าการไต่สวนหรือค้นคว้า

ภาพประวัติศาสตร์ ภาพประวัติศาสตร์ ภาพประวัติศาสตรื

วิธีการทางประวัติศาสตร์


คือกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ เพื่อให้ได้ความรู้และคำตอบที่เชื่อว่าสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตได้ถูกต้องมากที่สุด ซึ่งไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าข้อเท็จจริงที่ถูกต้องคืออะไร  ดังนั้น จึงต้องมีกระบวนการศึกษา และการใช้เหตุผลในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน  และนำไปใช้อย่างถูกต้อง ทำให้การศึกษาประวัติศาสตร  ์เป็นศาสตร์ที่สะท้อนข้อเท็จจริง ที่แตกต่างจากนิทาน นิยาย   หรือเรื่องบอกเล่าที่เลื่อนลอย

การศึกษาประวัติศาสตร์เริ่มจากการตั้งคำถามพื้นฐานหลัก 5 คำถาม                คือ "เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีต" (What), "เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่" (When), "เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน" (Where),             "ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น" (Why), และ "เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร"                                           (How) วิธิการทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่

 • การรวบรวมหลักฐาน
 • การคัดเลือกหลักฐาน
 • การวิเคราะห์ ตีความ ประเมินหลักฐาน
 • การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักฐาน
 • การนำเสนอข้อเท็จจริง

        ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์  จะช่วยให้มนุษย์เกิดสำนึกในการค้นคว้า  และสืบค้นข้อมูลที่เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบัน อันสร้างความภูมิใจและกระตุ้นความรู้สึกนิยม  ในชาติหรือเผ่าพันธุ์ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม     ที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้, ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากอดีต  เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับปัจจุบัน องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์จะทำให้เข้าใจถึงปัญหา   สาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากปัญหา, การศึกษาประวัติศาสตร์   ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินนโยบาย  ให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งปัจจุบันและอนาคต, วิธีการทางประวัติศาสตร์ทำให้ผู้ศึกษาสั่งสมประสบการณ์และทักษะในการวิเคราะห์ ไต่สวน และแก้ปัญหา ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาศาสตร์แขนงอื่น ๆ คุณสมบัตินี้นับเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากรในสังคม   ที่เจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการสูง  

 ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์นั้นจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ประกอบด้วย

 • มีความเป็นกลาง (Objectiveness or Objectivity)
 • มีความคิดที่เป็นประวัติศาสตร์ (Historical thinking)
 • มีความถูกต้องแม่นยำ (Accurary)
 • มีความเป็นระเบียบในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล (Love of order)
 • มีลำดับการทำงานที่เป็นตรรกะ (Logic)
 • มีความซื่อสัตย์ในการแสวงหาข้อเท็จจริง (Honesty)
 • มีความระมัดระวังในการใช้หลักฐาน (Self-awareness)
 • มีจินตนาการ (Historical imagination)

การศึกษาทางประวัติศาสตร์

History

History is the study of the past, and people who study history are called historians. Historians try to learn what life was like for people long ago in places around the world. To understand the people and places of the
past, historians study clues and evidence. Some historians study the earliest humans. Early people hunted animals, gathered plants, and learned how to make stone tools. Eventually, people learned to grow food and raise animals for themselves.

history image

The Study of the Past

The people of the ancient world didn’t build skyscrapers, invent the automobile, or send spaceships to Mars. But they did remarkable things. Among their amazing feats were building huge temples, inventing writing,
and discovering planets. Every step we take— in technology, science, education, literature, and all other fi elds—builds on what people did long ago. We are who we are because of what people did in the past.

What Is History?

History is the study of the past. A battle that happened 5,000 years ago and an election that happened yesterday are both parts of history. Historians are people who study history. Their main concern is human activity in the past. They want to know how people lived and why they did the things they did. They try to learn about the problems people faced and how they found solutions.

Historians are interested in how people lived their daily lives. How and where did they work, fi ght, trade, farm, and worship? What did they do in their free time? What games did they play? In other words, historians study the past to understand people’s culture —the knowledge, beliefs, customs, and values of a group of people.