Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว
line decor
                                   ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ


 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์

   หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในไทย แบ่ง  เป็น  2  ประเภท  คือ

 1. หลักฐาน เป็นลายลักษณ์อักอักษร
 2. หลักฐานที่ไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร

************


 
 

 


       หลักฐานทางประวัติศาสตร์   ประวัติศาสตร์ (อังกฤษ: History) คือการศึกษาประวัติความเป็นมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากการที่ได้บันทึกเก็บไว้ หรือประสบการณ์จากผู้มีอาวุโส ความหมายของคำนี้  เกิดจากการสมาสคำศัพท์ภาษาบาลี "ประวัติ" (ปวตฺติ) ซึ่งหมายถึง เรื่องราวความเป็นไป และคำศัพท์ภาษาสันสกฤต "ศาสตร์" (ศาสฺตฺร) ซึ่งแปลว่า ความรู้ สำหรับศัพท์ "ประวัติศาสตร์" ในภาษาไทยถูกบัญญัติขึ้น  โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทียบเคียงกับคำว่า "History" และเพื่อให้มีความหมายครอบคลุมมากกว่าคำว่า "พงศาวดาร" (Chronicle) ที่ใช้กันมาแต่เดิม

         สำหรับคำว่า history ในภาษาอังกฤษ histoire ในภาษาฝรั่งเศส และ storia ในภาษาอิตาลีมีที่มาจากคำว่า historia ในภาษากรีก ซึ่งมีความหมายว่าการไต่สวนหรือค้นคว้า

วิธีการทางประวัติศาสตร์

   คือกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ เพื่อให้ได้ความรู้และคำตอบที่เชื่อว่าสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตได้ถูกต้องมากที่สุด ซึ่งไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าข้อเท็จจริงที่ถูกต้องคืออะไร  ดังนั้น จึงต้องมีกระบวนการศึกษา และการใช้เหตุผลในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน  และนำไปใช้อย่างถูกต้อง ทำให้การศึกษาประวัติศาสตร  ์เป็นศาสตร์ที่สะท้อนข้อเท็จจริง ที่แตกต่างจากนิทาน นิยาย   หรือเรื่องบอกเล่าที่เลื่อนลอย

การศึกษาประวัติศาสตร์เริ่มจากการตั้งคำถามพื้นฐานหลัก 5 คำถาม                คือ "เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีต" (What), "เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่" (When), "เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน" (Where),             "ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น" (Why), และ "เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร"                                           (How) วิธิการทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่

 • การรวบรวมหลักฐาน วัดมหาธาตุ สุโขทัย
 • การคัดเลือกหลักฐาน
 • การวิเคราะห์ ตีความ ประเมินหลักฐาน
 • การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักฐาน
 • การนำเสนอข้อเท็จจริง

        ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์  จะช่วยให้มนุษย์เกิดสำนึกในการค้นคว้า  และสืบค้นข้อมูลที่เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบัน อันสร้างความภูมิใจและกระตุ้นความรู้สึกนิยม  ในชาติหรือเผ่าพันธุ์ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม     ที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้, ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากอดีต  เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับปัจจุบัน องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์จะทำให้เข้าใจถึงปัญหา   สาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากปัญหา, การศึกษาประวัติศาสตร์   ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินนโยบาย  ให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งปัจจุบันและอนาคต, วิธีการทางประวัติศาสตร์ทำให้ผู้ศึกษาสั่งสมประสบการณ์และทักษะในการวิเคราะห์ ไต่สวน และแก้ปัญหา ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาศาสตร์แขนงอื่น ๆ คุณสมบัตินี้นับเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากรในสังคม   ที่เจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการสูง  


 
> ประวัติศาสตร์รัฐไทย   > ประวัติแม่น้ำเจ้าพระยา
>  สมัยสุโขทัย   > ประวัติการสร้างกำแพงพระนคร
>  สมัยอยุธยา   > ประวัติรถลากหรือรถเจ๊ก
>  สมัยกรุงธนบุรี   > ตำนานแร้งวัดสระเกศ
>  สมัยรัตนโกสินทร์   > ตำนานโทษประหารชีวิต
>  ประวัติคลองในกรุงเทพฯ   > ประวัติธงชาติไทย
> ประวัติถนนในกรุงเทพฯ   > ประวัติโรงเรียนของไทย
> ประวัติการสร้างพระนคร   > การสถาปนากรุงธนบุรี
> ประวัติรถไฟไทย   > ประวัติทางรถไฟสายมรณะ
> กรุงเทพฯ ในอดีต   > ประวัติสนามหลวง
>ตำนานการศึกษาในสยาม   >ตำนานพระพุทธสิหิงค์
>ตำนานแม่นากพระโขนง   >ประวัติรถรางไฟฟ้า
>พระยามโนปกรณ์นิติธาดา   >ตำนานการจ้ำจี้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย   เรื่องเล่าชาวเมืองสยาม
ประวัติศาสตร์ที่น่ารู้   ประวัติศาสตร์โลก
4 ศตวรรษกาลิเลโอ   สุนทรภู่

 

   ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์นั้นจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ประกอบด้วย

 • มีความเป็นกลาง (Objectiveness or Objectivity)
 • มีความคิดที่เป็นประวัติศาสตร์ (Historical thinking)
 • มีความถูกต้องแม่นยำ (Accurary)
 • มีความเป็นระเบียบในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล (Love of order)
 • มีลำดับการทำงานที่เป็นตรรกะ (Logic)
 • มีความซื่อสัตย์ในการแสวงหาข้อเท็จจริง (Honesty)
 • มีความระมัดระวังในการใช้หลักฐาน (Self-awareness)
 • มีจินตนาการ (Historical imagination)

หลักฐานทางประวัติศาสตร์

 

ประวัติศาสตร์โลก