Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

หูและการได้ยิน
        ในขณะผึ้งบิน ผู้หญิงร้องเพลงเสียงสูง (โซปราโน) หรือเครื่องบินจัมโบเจ็ททะยานออก แต่ละอย่างจะก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เรียกว่า คลื่นเสียง ซึ่งจะเข้าไปสู่หู อันเป็นอวัยวะส่วนได้ยินของร่างกาย คลื่นเสียงจะเดินทางลึกลงไปในกะโหลกศีรษะไปสู่ส่วนของหูซึ่งทำหน้าที่ได้ยิน ณ ส่วนนี้ คลื่นเสียงจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นประสาทที่เดินทางไปตามเส้นประสาทสู่โสตประสาท หรือการได้ยิน อยู่บริเวณแต่ละข้างของสมอง กระแสประสาทในสมองจะถูกแปลเป็นเสียง หูสามารถได้ยินเสียงในระยะกว้างและทำหน้าที่พร้อมกับดวงตาช่วยให้พวกรับรู้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา

ears and hearing

กายวิภาคของหู
        หูส่วนใหญ่จะถูกซ่อนอยู่ภายในกะโหลกศีรษะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ
1.  หูส่วนนอกประกอบด้วยใบหู (แผ่นหู) และช่องหูหรือรูหู
2.  หูส่วนกลางเต็มไปด้วยอากาศและมีกระดูกเล็ก ๆ 3 ชิ้น เรียกว่า กระดูกหู  และ
3.  หูส่วนในเต็มไปด้วยของเหลวและมีอวัยวะรูปหอยโข่ง (คอเคลีย - cochlea) และหลอดกึ่งวงกลม

ความกดอากาศ
เราจะได้ยินชัดเจนมากเมื่อความกดดันอากาศภายในหูส่วนกลางเท่ากัน
กับความกดอากาศภายนอกร่างกายของเรา ถ้าความกดอากาศด้านนอกเปลี่ยนไปในทันทีทันใด เราจะไม่สามารถได้ยินอย่างเต็มที่ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราอยู่บนเครื่องบินซึ่งกำลังบินขึ้นหรือลงจอด หรือถ้าเรากำลังเดินทางไปบนรถไฟที่กำลังวิ่งอย่างรวดเร็ว

ears and hearing

การได้ยินเสียง
คลื่นเสียงจะเดินทางเข้าไปสู่ช่องหูทำให้แก้วหูหรือเยื่อแก้วหูและกระดูกหูสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนเหล่านี้จะเดินทางผ่านอวัยวะรูปหอยโข่งที่เต็มไปด้วยของเหลว ภายในอวัยวะรูปหอยโข่งในช่องหู เซลล์ขนรับความรู้สึกจะเปลี่ยนการสั่นสะเทือนให้เป็นกระแสประสาท กระแสประสาทเหล่านี้จะผ่านเส้นประสาทในอวัยวะรูปหอยโข่งไปสู่สมอง

ears and hearing   ears and hearing

แก้วหูหรือเยื่อแก้วหู
เยื่อแก้วหูหรือเยื่อแผ่นแก้วหู คือ แผ่นตึง ๆ ของผิวหนังสำหรับแยกช่องหูออกจากหูส่วนกลาง เมื่อคลื่นเสียงกระทบเยื่อแก้วหู มันจะสั่นสะเทือน
คล้ายกับหน้ากลองและส่งเสียง สั่นสะเทือนไปยังกระดูกหูของหูส่วนกลาง

 

กระดูกหู
กระดูกหู คือกระดูกเล็กที่สุด 3 ชิ้นในร่างกาย กระดูกค้อน กระดูกทั่งและกระดูกโกลน จะเชื่อมเยื่อแก้วหูกับอวัยวะรูปหอยโข่งผ่านทางช่องรูปไข

ears and hearing

ears and hearing

อวัยวะรูปหอยโข่ง/คอเคลีย
อวัยวะรูปหอยโข่งคือท่อที่เป็นขดขนาดยาวภายในหูซึ่งเต็มไปด้วยของเหลวมีเยื่อบุเซลล์ 2 แผ่นกั้นเป็น 3 ห้องทอดไปตามยาว ตรงกลางของห้อง 3 ห้องคือห้องอวัยวะรูปหอยโข่งมีอวัยวะเป็นก้นหอย เรียก อวัยวะของคอร์ติ (Corti) ซึ่งมีเซลล์ขนรับความรู้สึกมากกว่า 20,000 เซลล์สำหรับส่งสัญญาณเส้นประสาทไปยังสมอง

ความสมดุล
ส่วนของหูภายในจะช่วยให้เกิดความสมดุล อวัยวะรับความรู้สึกภายในหลอดกึ่งวงกลม 3 หลอด จะตรวจจับความเคลื่อนไหวที่เกิดจากศีรษะและส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย อวัยวะรับความรู้สึกภายในห้องที่อยู่ชิดกัน 2 ห้อง ซึ่งเป็นถุง (saccule)   และโพรงเล็ก ๆ (utricle) จะตรวจจับไม่ว่าร่างกายจะอยู่แนวตั้ง แนวนอนหรืออยู่ตรงกลาง สมองจะวิเคราะห์กระแสประสาทจากหลอดกึ่งวงกลม
เพื่อประเมินตำแหน่งของร่างกาย

ears and hearing

ears and hearing

หลอดกึ่งวงกลม
        หลอดกึ่งวงกลม 3 หลอดในหูแต่ละข้างจะเต็มไปด้วยของเหลว ที่ฐานช่องแต่ละช่องจะโป่งพองออกมา เรียกว่า กระเปาะ   ซึ่งมีเซลล์ขนรับความรู้ที่ส่งกระแสประสาทไปยังสมอง หลอด 3 หลอดนั้น วางต่อกัน 90 องศา  ดังนั้น ช่องเหล่านั้นสามารถตรวจจับความเคลื่อนในทิศทางใดก็ได้

ระยะของการได้ยิน
        ระดับของเสียงขึ้นอยู่กับความถี่ของคลื่นเสียงที่ก่อให้เกิดเสียง เสียงที่มีระดับสูงจะมีความถี่สูงและเสียงที่มีระดับต่ำจะมีความถี่ต่ำ ความถี่วัดเป็นหน่วย เรียกว่า เฮิร์ตซ์ (Hz) ความสามารถในการได้ยินของพวกเราจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น ตั้งแต่ 20,000 ถึง 12,000 Hz

ears and hearing

EARS AND HEARING
WHEN A BEE BUZZES, a soprano sings, or a jumbo jet takes off, each generates invisible vibrations called sound waves that enter the ears, the body's organs of hearing. The sound waves travel deep inside the skull to the part of the ear that does the hearing. Here, sound waves are converted into nerve impulses that travel along nerves to the auditory, or hearing, area on each side of the brain. In the brain, the impulses are interpreted as sounds. The ears can pick up a wide range of sounds and, with the eyes, they help us to make sense of our surroundings.

Anatomy of the ear
Mostly concealed within the skull, the ear is divided into three parts. The outer ear consists of the pinna (ear flap) and the auditory canal. The middle ear is filled with air and contains three tiny bones called ossicles. The inner ear is fluid-filled and contains the cochlea and the semicircular canals.

Click to see the picture.

Air pressure
You hear most clearly when the air pressure inside the middle ear is the same as the air pressure outside your body. If the air pressure outside changes suddenly, you may not be able to hear properly. This can happen if you are a on a plane that is taking off or landing, or if you are travelling on a fast train.

Click to see the picture.

Hearing sounds
Sound waves channelled into the auditory canal cause the eardrum and the ossicles to vibrate. These vibrations travel through the fluid-filled cochlea. Inside the cochlea, sensory hair cells convert the vibrations into nerve impulses. These are carried by the cochlear nerve to the brain.

Click to see the picture.

Eardrum
The eardrum, or tympanic membrane, is a taut piece of skin that separates the auditory canal from the middle ear. When sound waves hit the eardrum, it vibrates like drum and transmits its vibrations to the ossicles of the middle ear.

 Ossicles
The ossicles are the three smallest bones in the body. The malleus, incus, and stapes connect the eardrum to the cochlea by way of the oval window.

Click to see the picture.

Cochlea
The cochlea is a long, coiled tube in the inner ear that is filled with fluid. It is divided by two membranes into three chambers that run lengthways. The middle of these three chambers, the cochlear chamber, contains the spiral organ of Corti, which consists of over 20,000 sensory hair cells that send nerve signals to the brain.

Click to see the picture.

Balance
Part of the inner ear helps you to balance. Sensors inside the three semicircular canals detect movements made by the head and the rest of the body. Sensors inside two adjoining chambers, the saccule and utricle, detect whether the body is upright, upside-down, or in between. Nerve impulses from the semicircular canals are analysed by the brain to assess the body's position.

Click to see the picture.

Semicircular canals
The three semicircular canals in each ear are filled with fluid. At the base of each canal is a bulge, called an ampulla, which contains sensory hair cells that send impulses to the brain. The three canals are set at 90° to each other, so they can detect movement in any direction.

Click to see the picture.

Hearing ranges
The pitch of a sound depends on the frequency of the sound waves that produced it. High-pitched sounds have a high frequency, and low-pitched sounds have a low frequency. Frequency is measured in units called Hertz (Hz). Our hearing ability decreases as we get older, from 20,000 to 12,000 Hz.

Click to see the picture.