Make your own free website on Tripod.com

สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก


อารยธรรม

คำว่า อารยธรรม เป็นศัพท์บัญญัติมาจากภาษาบาลีสันสกฤต (บาลี = อริย + ธมฺม, สันสกฤต = อารฺย + ธรฺม) โดยนำมาใช้เทียบกับคำว่า Civilization ในภาษาอังกฤษ ดังที่สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน ให้คำนิยามไว้ว่า  อารยธรรม มาจากคำว่า อารย (อา-ระ- ยะ) แปลว่า เจริญ ผู้เจริญ. และคำว่า ธรรม คือ ธรรมชาติหรือลักษณะโดยทั่วไป. คำว่า อารยธรรม  เป็นศัพท์บัญญัติของคำภาษาอังกฤษว่า civilization หมายถึง ความเจริญของสังคมในทุกด้านที่ได้สั่งสมมา ทั้งการเมืองการปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ ศิลปะ วิทยาการ ศีลธรรม ความเชื่อทางศาสนาที่เป็นระบบ และวัฒนธรรม เช่น อารยธรรมอินเดียโบราณเป็นรากฐาน
ของอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. 

          คำว่า อารยธรรม ใช้ในทางพระพุทธศาสนามาแต่เดิม แปลว่า ธรรมะของผู้เจริญ คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ซึ่งเป็นธรรมะที่ทำให้บุคคลเป็นผู้เจริญด้วยกาย วาจา และใจ เป็นผู้ปราศจากความโลภ โกรธ หลง ความถือตัว ความเห็นผิด ความไม่ละอายต่อบาป.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

          อริยธรรมอีกประการหนึ่งในพระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ

         ดังนั้น จึงอยากให้ผู้ศึกษาเข้าใจและรู้จักแยกแยะคำบัญญัติของท่านและของเดิม

อารยธรรม อารยธรรม อารยธรรม

       ส่วนมากคนในยุคปัจจุบันจะนิยมเรียนรู้หรือศึกษาแต่อารยธรรมตะวันตก ความจริงแล้วอารยธรรมตะวันออก ดูจะมีความล้ำเลิศกว่าอารยธรรมตะวันตกไปไหน ๆ เพราะเน้นในด้านคุณธรรมทางจิตใจ ความสงบทางจิตใจเป็นหลัก ซึ่งต่างจากอารยธรรมตะวันตก ซึ่งจะเน้นวัตถุธรรมเสียมากกว่า โดยไม่เชื่อว่า จิตใจมีอยู่จริง จึงก่อให้เกิดลัทธิต่าง ๆ มากมาย ส่วนมากจะเป็นลัทธิทำลายธรรมชาติเสียมากกว่า เช่น  Capitalism ทุนนิยมหรือบริโภคนิยม ซึ่งมีแนวความคิด ว่า คนจะมีความสุขได้เพราะพรั่งพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง อันนำไปสู่การพิชิตโลก หรือเอาชนะธรรมชาติ อันนำไปสู่ ภาวะโลกร้อนหรือภาวะเรือนกระจกในปัจจุบันอย่างปฏิเสธไม่ได้ หรือแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ ก็เน้นเฉพาะด้าน วัตถุเสียโดยมาก เพราะไม่เชื่อว่าจิตมีจริง จึงเป็นความรู้ที่ไม่ครบถ้วน อันนำไปสู่ความวิกฤติแห่งโลกอันเป็นที่กังวลกัน อยู่ในปัจจุบัน (เกาหลีเหนือทดลองระเบิดปรมาณูต่อต้านอเมริกา (พ.ศ. 2560 = ค.ศ. 2017) ด้านตะวันออกกลาง ก็มีแต่การสู่รบกันของชาติมุสลิม ISIS ฤๅคำสอนของศาสดาต่าง ๆ ใกล้เข้าถึงความจริงทุกทีแล้ว?

According to the Western idea of civilizations, it emphazises materialism which leads to make up material civilizations. The material development leads to destroy other natural objects such as forests, rivers and mountains. Now, it effects the green house phenomenon that heats the earth.

But the Eastern idea of civilizations emphasizes mentalism, it teaches human beings to seek for mental happiness such as maditions, Yoga. It teaches the next life which life after the death and belives that the mind is true. A human who makes bad will go to the hell after death, but who makes well will go to the heaven. It preserves the nature and do not destroy it because of belief that a nature is unify with a human. It is different between both idea.