Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

ประวัติศาสตร์จีน     

จีนคืออารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกสืบกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลามากกว่า 2,000 ตั้งแต่ 221 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 1911 (2454) รวมกันเป็นเอกภาพในฐานะเป็นจักรวรรดิที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างโดดเดี่ยว
ภายใต้การปกครองของนักปกครองผู้มีอำนาจไม่มีที่สิ้นสุดสืบต่อกันมา ในยุคนี้ เขตแดนก็มีการเปลี่ยนแปลง เมืองหลวงก็มีการสลับสับเปลี่ยน และประเทศก็ถูกชนเผ่าที่โหดร้ายรุกราน รวมทั้งชาวมองโกล แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของประวัติศาสตร์ ประเทศจีนเป็นผู้นำของโลกในด้านศิลปะและเทคโนโลยี มีการประดิษฐ์คิดค้นรวมทั้งการประดิษฐ์กระดาษ เครื่องลายคราม และดินปืน แม้จะเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ ระบบการปกครองที่มีลักษณะเฉพาะตัว และความตระหนักถึงเอกลักษณ์ประจำชาติที่เข้มแข็ง จึงช่วยให้จีนดำรงความเป็นเอกภาพตลอดมา

history of China

ประเทศจีนในสมัยโบราณ
ราชวงศ์จีนที่รู้จักกันครั้งแรกคือ ราชวงศชาง ปกครองจีนมาตั้งแต่ประมาณ 1500 ปีก่อนคริสตกาลถึง 1027 ก่อนคริสตกาล ผู้ปกครองแห่งราชวงศ์ชางได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นกึ่งเทพเจ้า และเรียกกันว่าเป็นบุตรแห่งสวรรค์ หน้าที่ของผู้ปกครองเหล่านั้นคือการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างโลกกับอาณาจักรสวรรค์

การรวมตัวกันเป็นเอกภาพ
ประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาล การปกครองส่วนกลางล่มสลายลง และมีอาณาจักรน้อยมากมายหลายอาณาจักรสู้รบกันเอง เมื่อ 221 ปีก่อนคริสตกาล แคว้นฉินได้รับชัยชนะ ด้วยการรวบรวมอาณาจักรที่เป็นคู่ปรับทั้งหมดให้เป็นเอกภาพภายใต้การปกครองของจักรพรรดิองค์แรก (ปฐมจักรพรรดิจีน หมายถึง ฉินฉื่อหวังตี้หรือจิ๋นซีฮ่องเต้ = Qin Shi Huangdi) กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นในยุคนี้ ด้วยการใช้แรงงานทาส

Qin Shi Huangdi

ฉินฉื่อหวังตี้หรือจิ๋นซีฮ่องเต้
เมื่อพระเจ้าเจิ้ง (258 – 210 ปีก่อนคริสตกาล) ผู้นำกองทัพแห่งชัยชนะแคว้นฉินปกครองประเทศจีนเมื่อ 221 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นปฐมจักรพรรดิแห่งแคว้นฉิน หรือ ฉินฉื่อหวังตี้ (Qin Shi Huangdi)  ปฐมจักรพรรดิทรงปฏิบัติต่อราษฎรอย่างโหดเหี้ยม และราชวงศ์ของพระองค์จึงถูกชาวนาก่อกบฏโค่นล้มอำนาจเมื่อ 207 ปีก่อนคริสตกาล ชื่อประเทศจีน (China) มาจากคำว่า Qin

History of China

 

จักรวรรดิแห่งแรก
จักรวรรดิฉินคือบริเวณที่เป็นประเทศจีนตอนเหนือและตะวันออกในปัจจุบัน ได้รับการป้องกันโดยกำแพงเมืองจีน กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันชนชาติที่เป็นศัตรูที่มาจากเอเชียกลาง

ราชวงศ์ฮั่น
เมื่อ 207 ปีก่อนคริสตกาล ราชวงศ์ใหม่ขึ้นครองอำนาจ จักรพรรดิฮั่น ซึ่งทรงครองราชย์จนกระทั่งถึง ค.ศ. 220 (พ.ศ. 763) ได้จัดตั้งข้าราชการพลเรือนแห่งชาติ (national civil service) เพื่อบริหารประเทศ ข้าราชการได้ศึกษาคำสอนของปรัชญาเมธีขงจื๊อ (มีชีวิตระหว่าง 551 – 479 ปีก่อนคริสตกาล) และได้รับการสอบคัดเลือกแบบเข้มงวดมาก โครงสร้างของข้าราชการพลเรือนแห่งชาติโดยส่วนใหญ่ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลา 2,000 ปี ราชวงศ์ฮั่นเป็นสัญลักษณ์ยุคแห่งสันติภาพและความรุ่งเรือง

 

china

สิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ตลอดประวัติศาสตร์ของจีน เหล่าจักรพรรดิได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระดาษและสิ่งพิมพ์ ดินปืน บังเหียนสัตว์ เข็มทิศแม่เหล็กและหางเสือคัดท้ายเรือ ตลอดจนรถเข็นล้อเดียวก็ประดิษฐ์ในจีนทั้งหมด

china

 

 

china

ธนบัตร
ชาวจีนได้ประดิษฐ์กระดาษได้สำเร็จเมื่อประมาณ ค.ศ. 105 (พ.ศ. 648) โดยการใช้เศษผ้าไหมที่ทำจากเนื้อไม้ ปีต่อมาใช้ปอ เปือกไม้และไม้ไผ่ การพัฒนาการพิมพ์ก็ทำกันมาเรื่อย ๆ และธนบัตรก็มีใช้แพร่หลายเป็นครั้งแรกในประเทศจีนในศตวรรษที่ 9  ณ ช่วงเวลานี้ ชาวจีนยังได้พิมพ์หนังสือด้วยการแกะสลักแม่พิมพ์จากไม้
ดินปืน
นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนผลิตดินปืนเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 9 และในไม่ช้าปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อทำดอกไม้เพลิงและอาวุธ จรวดของจีนยุคแรกเอาดินปืนเป็นเชื้อเพลิง
นำมาใช้ประมาณศตวรรษที่ 13 ชาวจีนยังได้ประดิษฐ์ปืน ระเบิด และทุ่นระเบิดด้วย
     
china

ลักษณะที่ดีเลิศ 3 ประการ
ชาวจีนเรียก ศิลปะการคัดลายมือ บทกวี และการวาดภาพ ว่า “ลักษณะที่ดีเลิศ 3 ประการ”  นับตั้งแต่ราชวงศ์ซ่งหรือซ้อง (Song dynasty ค.ศ. 960 – 1279 = พ.ศ. 1503 - 1822) เป็นต้นมา มีการพิจารณาที่จะรวมศิลปะ 3 สายนี้ให้เป็นงานศิลปะอย่างเดียวกันเพื่อให้เป็นเครื่องหมายแห่งความสูงส่งทางการแสดงออก
ด้านศิลปะ และเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการฝึกให้ชำนิชำนาญให้ถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สุดของ
บุคคลผู้มีการศึกษา ผู้เขียนลายมือสวยจะใช้เวลาหลายเดือนในการฝึกหัดงานใช้แปรงในการวาดภาพเพียงแค่หนึ่ง
หรือสองตัวอักษร

 

HISTORY OF CHINA
CHINA IS THE WORLD'S oldest continuous civilization. For more than 2,000 years, from 221 BC to AD 1911, it was united as a single vast empire under a series of all-powerful rulers. During this period, borders changed, capitals shifted, and the country was invaded by fierce tribes, including the Mongols. However, for most of its history, China led the world in art and technology, with inventions including paper, porcelain, and gunpowder. Despite its huge size, a unique system of government and a strong sense of national identity have helped to maintain a united China.

Ancient China
The first known Chinese dynasty, the Shang, ruled from about 1500 to 1027 BC. The Shang rulers were believed to be semi-divine, and were called the Sons of Heaven. It was their duty to maintain good relations between earth and the heavenly realm.

Unification
By 400 BC, central government had broken down, and many small kingdoms fought among themselves. In 221 BC, the state of Qin emerged victorious, uniting all the rival kingdoms under the rule of the First Emperor. The Great Wall was built at this time, using slave labour.

Qin Shi Huangdi
When Zheng (258-210 BC), the leader of the victorious Qin army, took control of China in 221 BC, he took the title of First Sovereign Qin Emperor, or Qin Shi Huangdi. The First Emperor treated his subjects harshly, and his dynasty was overthrown by a peasant rebellion in 207 BC. The name China comes from Qin.

Click to see the picture.

First empire
Protected by the Great Wall, the Qin Empire covered what is now northern and eastern China. The wall was built as a defence against hostile tribes from Central Asia.

Click to see the picture.

Han Dynasty
In 207 BC, a new dynasty took power. The Han emperors, who ruled until AD 220, set up a national civil service to run the country. Officials studied the teachings of the philosopher Confucius (551-479 BC), and were selected by a rigorous examination system. The structure of the civil service remained largely unchanged for 2,000 years. The Han reign marked a period of peace and prosperity.

Click to see the picture.

Inventions
Throughout Chinese history, emperors encouraged the development of science and technology. Paper and printing, gunpowder, harnesses for animals, the magnetic compass and stern rudder, and the wheelbarrow were all invented in China.

Paper money
The Chinese perfected paper-making in about AD 105, using pulped silk waste. In later years, hemp, bark, or bamboo were used. The development of printing followed, and paper money was first circulated in China in the 9th century. By this time, the Chinese were also printing books using carved wooden blocks.

Gunpowder
Chinese scientists first produced gunpowder in the 9th century, and soon adapted their technology to make fireworks and weapons.
Early Chinese rockets, fuelled by gunpowder, were in use by the 13th century. The Chinese also invented the gun, the bomb, and the mine.

Click to see the picture.

Three perfections
The Chinese call calligraphy, poetry, and painting "the three perfections". From the Song dynasty (960-1279) onwards, the combination of these three disciplines in a single work of art was considered to be the height of artistic expression, and to be skilled in them was seen as the greatest accomplishment of an educated person.
Calligraphers spent many months practising the brushwork of just one or two characters.

Click to see the picture.