Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

   
 
 


 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
     อนุสาวรีีย์ชัยสมรภูมิ

     เมื่อ  พ.ศ.  2483  ประเทศไทย มีกรณีพิพาทกับอินโดจีนของฝรั่งเศส  เกี่ยวกับรัฐบาลไทย ได้เสนอขอให้รัฐบาลฝรั่งเศส ปรับปรุงเส้นเขตเขตแดน ที่ไม่อาจยึดถือเป็นหลักที่แน่นอนได้  ประกอบกับ ไทยเราเคย ได้ับความขมขื่นต่อเหตุการณ์ก่อน ๆ  มา  จึงคิดที่จะให้มีการปรับปรุงเส้นเขตแดนเสียใหม่

    ฝรั่งเศสปฏิเสธในคำขอร้องของรัฐบาลไทย  กรณีพิพาท จึงได้เริ่มขึ้นตามชายแดนบางแห่ง และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  ตั้งแต่ฝรั่งเศสเริ่มมาทำการทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนม  ไทยจึงทำการทิ้งระเบิดตอบแทนบ้าง  เป็นสาเหตุให้ต่างฝ่ายต่างก็เคลื่อนกำลังเข้าประชิดชายแดนกันทั้งสองฝ่าย  การปะทะกันด้วยกำลังทหารและอาวุธ ได้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมกราคม  พ.ศ.  2484  จนถึงวันที่  28  มกราคม  พ.ศ.  2482  และกรณีพิพาทจึงได้ยุติลงด้วยการประนีประนอมของทั้งสองฝ่าย

     จากกรณีพิพาทครั้งนี้  ประเทศไทยได้สูญเสียผู้กล้าหาญสละชีพเพื่อชาติไปเป็นจำนวน  59  นาย  มีทั้งทหารบก  ทหารเรือ  ทหารอากาศ  ตำรวจ  และพลเรือน  ทำให้ชาวไทยเกิดความสามัคคีกลมเกลียว รักใคร่ปรองดองกัน  มีความรักชาติ  รักความเป็นไทย  ทำให้ประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทย ในฐานะประเทศเอกราช  ชาวไทยมีความภูมิใจในเกียรติของตน  ทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียง

     เมื่อเหตุการณ์ได้กลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว  รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ระลึกถึงคุณความดีของบรรดาข้าราชการทหาร  ตำรวจ  พลเรือน และราษฎรที่ได้สละชีวิตเพื่ออิสรภาพ และเกียรติศักดิ์แห่งชาติไทย  จึงได้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นไว้ที่กรุงเทพมหานคร  ณ ต้นทางหลวงสายพหลโยธิน  (ถนนประชาธิปัตย์)  ตอนถนนพญาไทยบรรจบกับถนนราชวิถี  ให้ชื่อว่า "อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ"  เพื่อเป็นเกียรติและเทิดทูนคุณงามความดีของวีรชนเหล่านั้น  และเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจสำหรับชาวไทยให้ระลึกว่า  ชีวงิตและร่างกายย่อมแตกดับไปเป็นของธรรมดา  แต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณความดีนั้นยังคงปรากฏอยู่ตลอดเวลา 

 

     การสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี้  รัฐบาล ได้ลงมติตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีหน้าที่พิจารณาจัดสร้าง  ประกอบด้วย

1.
นายพลอากาศตรี  มุนีร  มหาสันทนะเวชยันตรังสฤษดิ์  ประธานกรรมการ
2.
นายพลตรี  สวัสดิ์  สวัสดิ์รณรงค์   กรรมการ
3.
นายพลโท  จรูญ  รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์  กรรมการ
4.
นายพันเอก  หาญ  อุดมสรยุทธ  กรรมการ
5.
นายสาโรช  รัตนนิมมานก์สุขยางค์  กรรมการ
6.
นายพันตรี  ล้อม  บุรกรรมโกวิท  กรรมการ
7
หม่อมหลวงปุ่ม  มาลากุล  กรรมการ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

      กรรมการคณะนี้ ได้ลงมตินำแบบอนุสาวรีย์ ซึ่งหม่อมหลวงปุ่ม  มาลากุล เป็นผู้คิด และออกแบบเสนอต่อนายกรัฐมนตรี  และได้รับความเห็นชอบ  แล้วจึงประกอบการรัฐพิธี  มีนายพลโท  พจน์  พหลโยธิน  มาวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  อันเป็ฯวันชาติ  พ.ศ.  2484 แล้วได้ทำการก่อสร้างต่อมา

     อนุสาวรีย์ชัยสมภูมิสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  ประดับศิลา มีรูปเป็นดาบปลายปืน  5  เล่ม รวมกันสูง  50  เมตร  และมีรูปวีรชน  5  เหล่า ประดิษฐาน  5  ด้าน  ในการก่อสร้างได้ใช้ช่างไทย และสิ่งของในการก่อสร้า ตลอดจนศิลาแกรนิต และศิลาสีนิล ที่ใช้ประดับเป็นของมีในประเทศไทยทั้งสิ้น