Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ


 
 

  เวียงเชียงแสน คือ เวียง ก่อนที่จะมาเป็นอาณาจักรล้านนา     ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ บ้านสบคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

   แคว้นที่สำคัญที่สุด และ มีเมืองหลวงอยู่ใน  อำเภอเชียงแสน ก็คือ แคว้นโยนกนาคพันธุ์ ซึ่งเป็นแคว้นโบราณ ที่เก่าแก่ที่สุด  บนอาณาจักรล้านนา มีอายุประมาณ 2000 ปี ปัจจุบันนี้ก็คือ ทะเลสาบเชียงแสน           และ รอบๆนั้น อีกแคว้นหนึ่งก็คือ แคว้นหิรัญนครเงินยาง ซึ่งเป็นแคว้นผู้ก่อตั้ง เวียงเชียงแสน เป็นแคว้นสืบต่อเนื่องจาก   แคว้นโยนกนาคพันธุ์ และ เป็นถิ่นประสูติของ พญามังรายมหาราช


 

 
พระธาตุแช่แห้ง  พระธาตุแช่แห้ง    

       พระธาตุแช่แห้ง  ประดิษฐานอยู่ในบริเวณวัดพระธาตุแช่แห้ง  ตั้งอยู่บนยอดดอยภูเพียงแช่แห้ง  ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดน่าน  ห่างจากตัวเมืองน่านไปทางทิศตะวันออก ของฝั่งแม่น้ำน่าน ประมาณ  3  กิโลเมตร

     องค์พระธาตุแช่แห้ง เป็นเจดีย์สูงใหญ่  เป็นปูชนียสถาน ที่สร้างขึ้นคู่กับเมืองน่าน นับเป็นเวลา 600 ปี เศษแล้ว  ฐานพระเจดีย์ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ  11  วา  1  ศอก  สูง  27  วาเศษ  รูปทรงเจดีย์โปร่งเรียวแหลมสูงขึ้นไปจากฐาน

     ตามประวัติกล่าวไว้ว่า  พระยาการเมืองเจ้าผู้ครองนครน่าน ได้พระบรมธาตุ 7 องค์ พร้อมกับพระพิมพ์เงิน 20 องค์ พระพิมพ์ทอง ที่จะประดิษฐานพระบรมธาตุ และเลือกได้สถานที่บนดอยภูเพียงแช่แห้ง แล้วก็ให้นายช่างหล่อผอบสำริด บรรจุพระบรมธาตุ พร้อมด้วยพระพิมพ์เงิน และพระพิมพ์ทองลงในผอบ พอกด้วยปูนให้เหมือนก้อนหิน  จากนั้น ขุดดอยลึกลงไป 2 เมตร บรรจุผอบพระบรมธาตุลงไป พระธาตุแช่แห้งแล้วก่ออิฐเพื่อปิดปากหลุมพร้อมก่่อเจดีย์ครอบไว้สูงกว่าพื้นดิน 2 เมตร ในสมัยต่อมา เมื่อองค์เจดีย์ที่สวมพระบรมธาตุชำรุดทรุดโทรม  เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ต่อ ๆ  มา ก็ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ตามแบบที่ชอบ  จนถึง พ.ศ.  2451  มีการบูรณะองค์พระเจีดย์ใหม่ และหุ้มองค์พระเจดีย์ด้วยแผ่นทองเหลืองหมดทั้งองค์ ปิดด้วยทองคำเปลว และได้สร้างพระวิหารคู่กับพระธาตุอีก 1 หลัง  สร้างกำแพง และระเบียงล้อมรอบองค์พระธาตุทั้ง 4 ด้าน ในพ.ศ. 2486 แผ่นทองเหลืองที่หุ้มองค์พระเจดีย์อยู่นั้นถูกแกะออกไปขายหมด แล้วโบกปูนแทน ทางวัดจึงเอาแผ่นทองเหลืองมาหุ้มใหม่เมื่อ พ.ศ. 2503  ชื่อ  "พระธาตุแช่แห้ง"  มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า  ครั้งหนึ่ง พระพุทธองค์เคยเสด็จมาประทับ  ณ ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ที่บ้านห้วยไค้ ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดน่านในปัจจุบันนี้ พ่อเมืองจึงให้อำมาตรย์ ไปหาผ้าอาบน้ำมาถวาย อำมาตย์ไปนานเกินควร พระพุทธองค์จึงทรงทำนายว่า ต่อไปข้างหน้า บริเวณนี้ จะเป็นเมืองใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ เรียกว่า "เมืองน่าน" เมื่อพระพุทธองค์ได้สรงน้ำเรียบร้อยแล้ว เสด็จไปประทับ ณ ยอดดอยแห่งหนึ่ง และจะฉันผลสมอที่พ่อเมืองถวาย แต่ปรากฏว่า ผลสมอนั้น ทิ้งไว้นานเกินควร ทำให้แห้งเกินไป พระพุทธองค์จึงทรงนำไปแช่น้ำ จากนั้นทรงทำนายว่า จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์มาประดิษฐานไว้ ณ ดอยแห่งนี้ และจะได้ชื่อว่า "พระธาตุแช่แห้ง"

      ยังมีตำนานของ "พระธาตุแช่แห้ง" อีกแบบว่า  เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ ได้เสด็จมาถึงเมืองน่าน พระอรหันต์กับพระอานนท์ ทูลขอให้พระราชทานพระเกศธาตุ (พระเกศา หรือผมของพระพุทธเจ้า) แก่มลราช พระพุทธองค์ ก็ประทานให้และทรงทำนายว่า เมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว พระธาตุข้อพระหัตถ์ซ้ายจะมาประดิษฐานในเมืองนี้ ครั้นพระพุทธองค์นิพพานแล้ว พระมหากัสสปะอาราธนาให้พระธาตุเสด็จไปเมืองน่าน อยู่รวมกับพระเกศธาตุ ที่ได้ประทานไว้ก่อน ต่อมา พระเจ้าอโศกแห่งนครปาฏลีบุตร ประเทศอินเดีย เสวยราชย์ ระหว่าง พ.ศ. 271 - 311 ทรงรวบรวมพระธาตุ และสร้างสถูปถึง 84,000 องค์ ทั้งทรงแจกพระธาตุ พร้อมสร้างพระธาตุ ที่เมืองน่านด้วย ต่อมา พระสถูปเดิมนั้น หักพังหายไปหมด เหลือแต่พระธาตุ จมดินอยู่ เมื่อราว พ.ศ. 2004 ท้าวขาก่าน เจ้าเมืองน่าน ได้ขุดพระธาตุขึ้น และสร้างพระสถูปบรรจุใหม่

พระธาตุแช่แห้ง

 
พระธาตุจอมกิติ

พระธาตุจอมกิติ

    ที่ตั้ง วัดพระธาตุจอมกิตติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทร. o- ๕๓๖๕- o๕๓๔ มีพระครูวิกรมสมาธิคุณเป็นเจ้าอาวาส

     ประวัติพระธาตุ ตามตำนานกล่าวว่า กษัตริย์แห่งราชวงค์โยนกองค์ที่ ๒๔ คือ พระเจ้าพังคราช พร้อมด้วยโอรส คือ พระเจ้าพรมมหาราช ได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากพระเถระเจ้าชาวโกศล เมืองสุธรรมาวดี นามว่า พระพุทธโฆษาจารย์ รวม ๑๖ องค์ พระเจ้าพังคราชจึงทรงโปรดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นขนาดใหญ่ ๑ องค์ ขนาดกลาง ๒ องค์ ขนาดเล็กอีก ๒ องค์ ประธานแก่พระยาเรือนแก้ว เจ้าเมืองไชยนาราย์ ซึ่งพระยาเรือนแก้วได้สร้างเจดีย์ประดิษฐานไว้ ณ. ดอยจอมทองที่เหลืออีก ๑๑ องค์ ทรงโปรดให้นำพระโกศแก้ว พระโกศเงิน มารองรับพระบรมธาตุ พระราชทานให้พระเจ้าพรหมมหาราชนำไปประดิษฐานไว้ที่ดอยน้อย หรือดอยจอมกิตติที่พระเจ้าสิงหนวัตนิ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงค์โยนกได้เคยบรรจุพระบรมสารีริธาตุ ทั้ง

๑๑ไว้ด้วยกัน ในปี ๑๔๘๓ ในระยะต่อมาเจดีย์พระธาตุทรุดโทรมมากเจ้าฟ้าเฉลิมเมือง เจ้าเมืองเชียงแสน ได้ร่วมกับศรัทธาชาวเมืองบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นอีกครั้งในปี ๒๒๓๗
การเดินทาง จากอำเภอเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๑o๒o ผ่านอำเภอพญาเม็งรายใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๔ ผ่านปากทางเข้าน้ำตกตากควัน บ้ายไชยพัฒนา เข้าเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑o๙๘ ผ่านบ้านเนินสมบูรณ์ ปากทางแยกเข้าอำเภอเวียงชัย ปากทาง เข้ากิ่งอำเภอดอยหลวง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๑ มุ่งตรงสู่อำเภอเชียงแสน ผ่านวัดพระธาตุผาเงา เข้าถนน บายพาส เข้าถนนเชียงราย – เชียงแสนไปอีก ๒ กิโลเมตร ถึงทางเข้าพระธาตุจอมกิตติ ฝั่งซ้ายมือรวมระยะทางทั้งสิ้น ๑๑๗ กิโลเมตร     
<<กลับ>>