Make your own free website on Tripod.com
ความรู้รอบตัว
line decor
                                  ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา Custom Search
line decor
ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์
ศาสนาและวัฒนธรรม
สมุนไพรน่ารู้
เกี่ยวกับผู้จัดทำ

 
 

     ลังกาวงศ์ เป็นพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ซึ่งเป็นนิกายแท้ และดั้งเดิม ตรงมาจากพระพุทธเจ้า และจากพระอรหันต์ 500 รูป ที่ทำสังคายนาครั้งแรก หลังพุทธปรินิพานได้ 1 ปี ซึ่งปัจจุบัน รุ่งเรืองอยู่ในประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้

 


   พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
 
      พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

     พระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช อยู่ที่วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ ได้มีประกาศกระทรวงธรรมการ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2485  เรียกว่า วัดมหาธาตุ ในปัจจุบัน ชาวเมืองนครฯ ก็ยังนิยมเรียกตามชื่อเดิม  พระมหาธาตุเจดีย์ สูงประมาณ 74 เมตร ด้านล่างทาสีขาว ส่วนยอดพระเจดีย์ สูง 13 เมตร

     องค์พระมหาธาตุเจดีย์สร้างขึ้นตามลัทธิพระพุทธศาสาฝ่ายมหายาน เมื่อราว พ.ศ. 1300  เดิมมีลักษณะคล้ายพระบรมธาตุเมืองไชยา คือทำเป็นมณฑปสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนยอดนั้น ทำเป็นพระสถูปและมีเจดีย์บริเวณสี่มุม แต่ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ เป็นเจดีย์แบบลังกา คือทำเป็นรูประฆังหรือทรงโอคว่ำ ครอบองค์เดิมไว้ การที่พวกลังกาแปลงพระธาตุเจดีย์ ให้เป็นแบบลังกานั้น ปรากฏตามตำนานว่า ในราว พ.ศ. 1700  พุทธศาสนาทางลังกาทวีป กำลังรุ่งเรือง  พระภิกษุสงฆ์ของประเทศต่าง ๆ เป็นต้นว่า ไทย  พม่า และมอญ มีความเลื่อมใส จึงได้ไปศึกษาลัทธิพระธรรมวินัยตามอย่างลังกาทวีปเป็นอันมาก พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ เข้ามาสู่ประเทศไทยราวรัชกาลพระจันทรภาณุศรีธรรมราช  ประมาณ พ.ศ.  1770  คือ เมื่อพระภิกษุไทยศึกษาลัทธิพระธรรมวินัยในลังกาทวีปจนรอบรู้  แล้วก็กลับมาตั้งคณะอยู่ที่นครศรีธรรมราช  และเนื่องจากพระเจ้าจันทรภาณุ ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก พระภิกษุไทยจึงได้ชักชวนพระสงฆ์ชาวลังกา ให้เข้ามาอยู่ที่นครศรีธรรมราชด้วย  เวลานั้น พระมหาธาตุเจดีย์คงจะชำรุดทรุดโทรมลง  พวกลังกาจึงมีศรัทธาซ่อมขึ้นใหม่ แต่ไม่ได้ทำอันตรายแก่พระมหาธาตุองค์เดิม คงก่อสถูปแบบลังกาหุ้มองค์เดิมไว้เหมือนอย่างเช่น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงก่อพระเจดีย์ใหม่ครอบองค์พระปฐมเจดีย์องค์เดิมไว้ และหลังจากนั้น ได้มีการปฏิสังขรณ์ต่อ ๆ กันอีกหลายคราว ซึ่งปรากฏในพงศาวดารคือ ครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินและครั้งรัชกาลที่ 5

     บริเวณวัดพระมหาธาตุ บริเวณชั้นนอกทางทิศเหนือ ยาวประมาณ 2 เมตร กว้าง 1 เมตรครึ่ง ทำด้วยหินอ่อนตั้งบนแท่นสูง ตามคำจารึกตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า "เริ่มได้ลงมือจำลองรอยพระพุทธบาทนี้ในวันที่ 1 ่มกราคม  รัตนโกสินทรศก 126"

 

พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช    
      พระพุทธไสยาน์ ประดิษฐานอยู่ตรงด้านหน้ากำแพง บริเวณชั้นใน ซึ่งอยู่ถัดไปทางทิศเหนือ และมีวิหารธรรมศาลาเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางต่าง ๆ

     วิหารหลวง  เป็นวิหารเก่าแก่ครั้งสุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัด ปัจจุบันใช้เป็นพระอุโบสถ ด้านหลังของวิหารหลวง มีต้นโพธิ์ขึ้นอยู่เต็ม กล่าวกันว่า เป็นตระกูลของศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราปุระ เกาะลังกา

     บริเวณชั้นใน  หรือบริเวณที่ชาวบ้านเรียก "ในพระ"  มีประตูเข้า ที่กำแพงด้านหน้า  มีวิหารคตสร้างติดต่อกันไปตามกำแพงทั้งสี่ด้าน และมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายโดยรอบ  หมู่พระเจดีย์สีขาว ซึ่งอยู่ถัดจากวิหารคตไป เป็นที่บรรจุอัฐิของตระกูล  ณ นคร หมู่พระเจดีย์เหล่านี้ สร้างไว้ติดกันดูแน่นไปหมด เหลือไว้แต่เพียงช่องเข้าสู่วิหารพระภิเนษกรมณ์ หรือวิหารพระม้า ซึ่งเป็นวิหารเล็ก ๆ ที่มีรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชา มีนายฉันนะเกาะหางม้า และเทวดาแซ่ซ้องสาธุการ

     นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ของวัดพระมหาธาตุ ซึ่งให้เป็นที่เก็บสิ่งของเก่าแก่ ที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช