Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

แอซเท็ก
อาณาจักรอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง คือ แอซเท็กเข้ามาปกครองที่ราบสูงเม็กซี ไม่ต่ำกว่าร้อยปี พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากเทพเจ้าผู้กระหายเลือด เป็นพวกกระหายสงคราม โดดเด่นในด้านทักษะทางทหารและมีการจัดการทางสังคมเป็นอย่างดี  ต่อมา เอร์นัน กอร์เตสผู้พิชิตชาวสเปน (Hernán Cortés ค.ศ. 1485 – 1547 = พ.ศ. 2028 – 2090 อายุ 62 ปี) ได้เดินทางมาถึงในปี ค.ศ. 1519 (พ.ศ. 2062) ชาวแอซเท็กและพันธมิตรเป็นผู้ปกครองประชาชนประมาณ 25 ล้านคน

aztecs
กำเนิดแอซเท็ก
ชาวแอซเท็กเป็นเผ่าหนึ่งในบรรดาเผ่ามากมายผู้ที่บุกรุกที่ราบสูงเม็กซิโก
ไม่นานหลังจากการล่มสลายของอารยธรรมโทลเท็ก (Toltecs) ในปลายศตวรรษที่ 12 พวกเขาเข้าปกครองที่ราบสูง ภายหลังปี ค.ศ. 1438 (พ.ศ. 1981)

aztec

การบูชายัญของมนุษย์
เมื่อพวกเขาทำสงครามชนะ ชาวแอซเท็กได้ฆ่านักโทษบวงสรวงเทพเจ้าของตนเอง ชาวแอซเท็กเชื่อว่า การบูชายัญของมนุษย์เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้จักรวาลดำเนินการต่อไป

aztec

ราษฎร
ชาวแอซเท็กปกครองแบบเครือข่ายนครรัฐ ประชาชนที่เป็นราษฎรจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองแอซเท็กเป็นประจำ ในรูปของข้าวโพด ต้นโกโก้ หรือผ้าฝ่าย ตราบใดที่มีการจ่ายเครื่องบรรณาการ ประชาชนแห่งที่ราบสูงเม็กซิโกก็จะมีอิสระในการปกครองตนเองและรักษาขนบธรรมเนียมของตนเองไว้

เตนอชตีตลัน
เมืองหลวงแอซเท็กเป็นเมืองแห่งคลองและถนนอันคับแคบ สร้างขึ้นบนเกาะในทะเลสาบเตซโกโก (Texcoco) เชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ด้วยทางข้ามอันคับแคบ 3 เส้นทาง เมืองนี้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนจำนวน 200,000 คน ใหญ่กว่าเมืองในยุโรปบางเมืองในยุคนั้นถึง 4 – 5 เท่า ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็ก ๆ ในถนนอันคับแคบแวดล้อมบริเวณที่เป็นวิหาร the Great Precinct

เกรทพรีซิงท์ (Great Presinct)
ศูนย์กลางของเตนอชตีตลันควบคุมโดยเกรทพรีซิงท แวดล้อมด้วยกำแพงที่ประดับประดาด้วยหัวงูขนาดมหึมา ภายในบริเวณรั้วคือวิหารของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ หิ้งกะโหลกศีรษะแสดงให้เห็นว่ามีเหยื่อมนุษย์บูชายัญนับไม่ถ้วน

aztecs
aztecs

สังคมแอซเท็ก
คนธรรมดาสามัญอาศัยอยู่ในบ้านที่ทำจากโคลนหลังเล็ก ๆ และปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารบนที่ลุ่ม พวกเขาแต่งตัวและรับประทานอาหารง่าย ๆ ชนชั้นสูงและนักรบ ผู้เก็บเครื่องบรรณาการ และผู้พิพากษา จะได้รับค่าตอบแทนการบริการเป็ฯที่ดิน

ขนบธรรมเนียม
        ขนบธรรมเนียมของชาวแอซเท็กรวมทั้งพิธีตั้งชื่อ
อันประณีตให้กับเด็กเกิดใหม่

ชาวแอซเท็กในวันก่อนเทศกาลแห่งชัยชนะ
เมื่อต้นศตวรรษที่ 16 จักรวรรดิแอซเท็กกำลังแสดงสัญลักษณ์แห่งความอ่อนแอ เป็นเวลาสั้น ๆ ก่อนที่กอร์เตสจะเดินทางมาถึง นักบวชและชนชั้นสูงมีความวิตกกังวลถึงลางบอกเหตูเป็นระยะ ๆ ซึ่งดูเหมือนจะทำนายว่าแอซเท็กจะล่มสลาย ลางบอกเหตุเหล่านี้รวมถึงเสียงดังครืน ๆ ของภูเขาไฟโปโปกาเตเปตล์ (Popocatepetl)

aztecs

เควทซาลโคทล์ (Quetzalcoatl)
ชาวแอซเท็กเชื่อว่าเทพเจ้าเควทซาลโคทล์ถูกขับไล่ออกจาก
อาณาจักรของพระองค์และอาจจะเสด็จกลับคืนเพื่อเริ่มต้นยุคทอง ขณะที่กอร์เตส เดินทางมาถึง พวกเขาก็คิดว่าพระองค์เป็นเทพเจ้า แต่เสียงดังของภูเขาไฟโปโปกาเตเปตล์ดูเหมือนเป็นลางบอกเหตุแห่งความพ่ายแพ้

aztec

การพิชิตชาวแอซเท็ก
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1519 (พ.ศ. 2062) กอร์เตสได้ก่อตั้งเมืองเวรากรูซบนฝั่งอ่าวเม็กซิโก ภายในจักรวรรดิแอซเท็ก เขามีกองทัพผู้ชาย 600 คนและม้า 16 ตัว เดินรุดหน้าไปยังเมืองเตนอชตีตลัน เพื่อผูกพันธมิตรกับศัตรูแอซเท็ก ประมาณเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1521 (พ.ศ. 2064) ชาวสเปนได้เข้ายึดเมืองเตนอชตีตลัน หลังจากโอบล้อมโจมตีด้วยความช่วยเหลือของทหารท้องถิ่นจำนวนมาก

aztecs

ความพ่ายแพ้จากตลัซกาลา (Tlaxcala)
ความกระหายเครื่องบูชายัญของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นได้นำชาวแอซเท็ก
เข้าสู่สงครามอย่างต่อเนื่องกับตลัซกาลาซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน เป็นเวลา 4 ปีก่อนที่กอร์เตส จะเดินทางมาถึง ชาวตลัซกาลาได้สร้างความพ่ายแพ้อย่างหนักให้กับกองทัพแอซเท็ก
ซึ่งเป็นจักรวรรดิที่กำลังอ่อนอย่างยิ่ง

 

AZTECS
A GREAT IMPERIAL power, the Aztecs came to dominate the Valley of Mexi in less than a hundred years. Egged on by bloodthirsty gods, they were a warlike people, outstanding for their military skill and well organized society. By the time the Spanish conquistador Hernan Cortes (1485-1547) arrived in 1519, the Aztecs and their allies were rulers of some 25 million people.

Rise of the Aztecs
The Aztecs were one of many tribes who invaded the Valley of Mexico soon after the collapse of the Toltecs in the late 12th century. They dominated the valley after 1438.

Click to see the picture.

Human sacrifice
When they won a war, the Aztecs killed many prisoners as offerings to their gods. Aztecs believed that human sacrifices were necessary in order for the universe to continue.

Click to see the picture.

Subject peoples
The Aztecs ruled over a network of city states. Subject peoples made regular payments to their Aztec overlords, in the form of maize, cacao, or cotton. As long as this "tribute" was paid, the peoples of the Valley of Mexico were left to govern themselves and to keep their customs.

Tenochtitlan
A city of canals and narrow streets, the Aztec capital was built on an island in Lake Texcoco. It was linked to the land by three narrow causeways. The city was home to 200,000 people - four or five times larger than any European city of the time. Most people lived in small houses in the narrow streets surrounding an area of temples – the Great Precinct.

Click to see the picture.

Great Precinct
The centre of Tenochtitlan was dominated by the Great Precinct, surrounded by a wall decorated with huge serpent heads. Inside the enclosure were the temples of the leading gods. A skull rack displayed the heads of countless victims of human sacrifice.

Click to see the picture.

Aztec society
Commoners lived in small mud houses and grew crops on the marshes. They dressed and ate simply. The nobles were warriors, tribute collectors, and judges; they were rewarded for their services with land.

Customs
Aztec customs included an elaborate naming ceremony for newborn babies.

Aztecs on the eve of conquest
By the early 16th century, the Aztec empire was showing signs of weakness. Shortly before the arrival of Cortes, priests and nobles were worried by a series of omens that seemed to forecast Aztec decline. These omens included the rumbling of the volcano Popocatepetl.

Click to see the picture.

Quetzalcoatl
The Aztecs believed that the god Quetzalcoatl had been driven from his kingdom and would return to begin a golden age. When Cortes arrived, they thought he was the god. But the noise of Popocatepetl seemed to be an omen of defeat.

Click to see the picture.

Conquest of the Aztecs
In April 1519, Cortes founded Veracruz on the coast of the Gulf of Mexico, inside the Aztec empire. With his army of 600 men and 16 horses, he advanced towards Tenochtitlan, forging alliances with Aztec enemies. By August 1521, the Spanish had occupied Tenochtitlan, after laying siege with the help of many local soldiers.

Defeat by Tlaxcala
The growing thirst for human sacrifice led Aztecs to wage constant war on the neighbouring Tlaxcalans. Four years before the arrival of Cortes, the Tlaxcalans inflicted a heavy defeat on the Aztec armies, greatly weakening the empire.

Click to see the picture.