Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

โหราศาสตร์
เป็นเวลาหลายศตวรรษ ที่ผู้คนมีความเชื่อว่า ตำแหน่งของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ การศึกษาอิทธิพลนี้เรียกว่า โหราศาสตร์ เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 4,000 ปีที่ผ่านมาในเมโสโปเตเมีย (อิรักในปัจจุบัน) และในที่สุดก็แพร่กระจายไปทั่วโลกสมัยโบราณ ในประเพณีวัฒนธรรมส่วนใหญ่ โหราศาสตร์ถือกันว่าเป็นวิทยาศาสตร์ แม้แต่นักปกครองจำนวนมากยังใช้โหราศาสตร์เมื่อทำการตัดสินใจทางด้านการเมืองที่สำคัญ  ปัจจุบัน แม้ว่าจะไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ถึงความแม่นยำถูกต้องก็ตาม คนจำนวนมากก็ยังเชื่อในโหราศาสตร์

โหราศาสตร์กับดาราศาสตร์
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ เรียกว่า ดาราศาสตร์ เป็นเวลาหลายพันปีที่ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกัน อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ส่งผลให้ดาราศาสตร์มีความสำคัญเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความเชื่อในโหราศาสตร์ก็เริ่มลดลง

 

ภาพขาว :  กล้องโทรทัศน์ยุคแรก

astrology

astrology

การคำนวณดวงทางโหราศาสตร์
สำหรับการเขียนภาพดวงชะตาราศี
หรือแผนภูมิวันเดือนปีเกิดของคุณ โหราจารย์จำเป็นต้องรู้วันเดือนปีเกิด เวลา และสถานที่เกิดของคุณอย่างชัดเจน ครั้นแล้ว โหราจารย์เหล่านั้นก็ใช้การคำนวณในการวางตำแหน่ง
ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ อย่างระมัดระวัง โหราจารย์อ้างว่าพวกเขาได้ตีความดวงชะตาราศี
อย่างสมบูรณ์
แล้วจึงเปิดเผยอัตลักษณ์ของคุณ

ทรงกลมฟ้า (Celestial spheres)
โหราจารย์ในสมัยโบราณเชื่อว่าจักรวาล
มีเนื้อที่ใหญ่โตมโหฬาร มีโลกเป็นจุดศูนย์กลางและดาวฤกษ์หมุนรอบโลก โหราจารย์เหล่านั้นได้แบ่งขอบเขตของโหราศาสตร์เป็น 12 ส่วน แต่ละส่วนก็ต้องชื่อตามกลุ่มดาวฤกษ์ที่ตายตัว เป็นสัญลักษณ์ของจักรราศี

 

 

(ภาพขวา) แผนที่ทางโหราศาสตร์แสดงความเห็นเรื่องจักรวาลในปี ค.ศ. 1660 (พ.ศ. 2203)

astrology

Astrological map showing the view of the universe in 1660.

astrology

astrology astrology astrology

 

 

 

สัญลักษณ์
จักรราศี 12
สัญลักษณ

สัญลักษณ์ประจำจักรราศี
สัญลักษณ์ประจำจักรราศีแต่ละอันจะตั้งชื่อตามตำนานโบราณ โหราจารย์ยุคแรกได้เลือกชื่อเพื่อทำเหมาะสมกับรูปร่าง
ที่เกิดขึ้นตามกลุ่มดาว ยกตัวอย่างเช่น ดาวฤกษ์ที่เป็นราศีสิงห์ จะถูกจินตนาการเหมือนกับสิงโต

โหราศาสตร์ของจีน
โหราศาสตร์จีนยึดถือวงโคจรของดวงจันทร์เป็นหลัก ไม่เหมือนกับโหราศาสตร์ตะวันตกที่ยึดถือการโคจรของดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์เป็นหลัก   ปีแต่ละปีของจีนตั้งชื่อตามชื่อสัตว์ต่าง ๆ คือ หนู วัว เสือ กระต่าย มังกร งู ม้า แกะ ลิง ไก่ตัวผู้ สุนัข และสุกร

astrology

วงล้อโหราศาสตร์
โหราศาสตร์ของจีนมีสัตว์ 12 ชนิดเป็นสัญลักษณ์ แต่ละชนิดก็เป็นตัวแทนของประเภทบุคคลต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น คนที่เกิดในปีงูกล่าวกันว่าจะเป็นผู้มีจิตเมตตา มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีพลัง

astrology

ความสัมพันธ์
สัตว์ทางโหราศาสตร์แต่ละชนิดก็มีความสัมพันธ์กับอาหาร สี และสัญลักษณ์อย่างแน่นอน สัญลักษณ์ของหนูคือชุดตราชั่ง สีคือสีดำ และสัมพันธ์กับอาหารที่มีรสเค็ม

 

 

ASTROLOGY
FOR CENTURIES, people have believed that the position of the stars and planets has an influence on human life. The study of this influence is known as astrology. It began about 4,000 years ago in Mesopotamia (modern Iraq) and eventually spread throughout the ancient world. In most cultures astrology was regarded as a science, and many rulers even used astrology when making important political decisions. Today, although there is no scientific proof for its accuracy, many people still believe in astrology.

Astrology and astronomy
The scientific study of stars and planets is known as astronomy. For thousands of years, astronomy and astrology were closely linked. From the 17th century onwards, however, leaps in scientific knowledge resulted in astronomy becoming increasingly important, while belief in astrology began to wane.

Click to see the picture.

Casting a horoscope
To draw up your horoscope, or birth chart, astrologers need to know the exact date, time, and place of your birth. They then use careful calculations to plot the position of the Sun, Moon, and planets. Astrologers claim that they can interpret the finished horoscope to reveal your character.

Click to see the picture.

Celestial spheres
Ancient astrologers believed that the Universe was a gigantic sphere, with the Earth at the centre and the stars circling around it. They divided this sphere into 12 sections, each of which was named after a constellation of fixed stars - the signs of the zodiac.

Click to see the picture.

Signs of the zodiac
Each sign of the zodiac takes its name from ancient mythology. Early astrologers chose names to suit the shapes formed by the constellations - the stars that make up Leo, for example, were thought to resemble a lion.

Click to see the picture.

Chinese horoscopes
Unlike Western astrology which is based on the movement of the Sun and planets, Chinese horoscopes are based on the cycle of the Moon. Each Chinese year is named after a different animal — the Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Ram, Monkey, Rooster, Dog, and Pig.

Astrological wheel
Chinese astrology features 12 animals, and each represents a different personality type. For example, people born in the year of the Snake are said to be sociable, confident, and energetic.

Click to see the picture.

Associations
Each astrological animal is associated with a certain food, colour, and symbol. The Rat's symbol is the set of balances, its colour is black, and it is linked with salty-tasting foods.

Click to see the picture.