Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

อากาศ
พวกเรามีชีวิตอยู่ได้ เคลื่อนไหวได้ และหายใจได้ภายใต้กระแสคลื่นอากาศอันมากมาย ที่เรียกว่า บรรยากาศ อากาศคือส่วนผสมของก๊าซที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งเกิดขึ้นจากมวลโมเลกุลของก๊าซเล็ก ๆ หลายล้าน ที่มีอยู่เต็มไปทั่ว ทั้งพัดเคว้งคว้างอยู่ไปทั่วและพัดด้วยความเร็วสูง ปราศจากอากาศแล้ว โลกน่าจะเป็นดาวเคราะห์ที่ไร้สิ่งมีชีวิต เนื่องจากอากาศมีความจำเป็นต่อพืชและสัตว์

ส่วนประกอบของอากาศ
ในอากาศบริสุทธิ์ อากาศแห้งมีไนโตรเจน 78.09% ออกซิเจน 20.95% อาร์กอน 0.93% คาร์บอนไดออกไซด์และอื่น ๆ อีก 0.03% ลูกบอลสีเหล่านี้เป็นตัวแทนสัดส่วนของก๊าซต่าง ๆ ในอากาศ

carbon dioxide

 

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
คาร์บอนไดออกไซด์มีความจำเป็นสำหรับ

การดำรงชีวิตของพืช พืชจะดูดเอา
คาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ
และผสมกับน้ำที่รากเก็บมารวบรวมไว้
เกิดเป็นน้ำตาล ซึ่งพืชเหล่านั้นใช้ในการเจริญเติบโต

oxygen

ออกซิเจน (O2)        
การเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาทางเคมีของ

oxygen


สสารที่มีออกซิเจน
ดังการทดลองที่แสดงไว้นี้  เทียนไขเผาไหม้ในโถอากาศ
จนกระทั่งใช้ออกซิเจน จนหมดสิ้น มนุษย์และสัตว์อื่น ๆ ใช้ออกซิเจนจากอากาศเพื่อเผาผลาญอาหาร
ในร่างกายและผลิตพลังงาน

 
air
nitrogen

ไนโตรเจน (N2)

 

plant

เซลล์ที่มีชีวิตทุก ๆ เซลล์จะมีไนโตรเจน พืชไม่สามารถนำเอา
ไนโตรเจน
มาจากอากาศ ดังนั้น พืชจึงนำเอาไนโตรเจนมาจากดิน
ปุ๋ยมีไนโตรเจนเพื่อเติมสิ่งที่พืช
นำเอามาจากดินให้เต็มขึ้นมาใหม

argon

อาร์กอน (Ar)
ก๊าซอาร์กอน เรียกว่า “ก๊าซเฉื่อย”

bulb

เพราะมันไม่ทำปฏิกิริยากับธาตุอื่น ๆ หลอดไฟฟ้าปกติจะเต็มไปด้วยก๊าซอาร์กอน มันป้องกันเส้นใยบาง ๆ ในหลอดไฟไม่ให้ถูกเผาไหม้ ในขณะที่มันอยู่ในอากาศ ทำให้หลอดไฟมีอายุการใช้งานได้นานมากขึ้น

 

มลภาวะในอากาศ
อากาศโดยธรรมชาติแล้วไม่ “บริสุทฺธิ์” และมีสสารอื่น ๆ มากมายแตกต่างกัน เช่น ฝุ่นละออง ไอน้ำ แบคทีเรีย ละออง และก๊าซที่เป็นมลภาวะ มลภาวะในอากาศจากอุตสาหกรรมและการจราจรสามารถก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพอย่างหนักทั้งในเมืองเล็กและเมืองใหญ่ และเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอีกด้วย

smog can

หมอกควัน
มลภาวะในอากาศสลัว ๆ ซึ่งอยู่รอบ ๆ บริเวณเมือง
เรียกว่า หมอกกำมะถัน เป็นผลมาจากเชื้อเพลิงท
ี่เผาไหมมีสารกำมะถันสูง เช่น ถ่านหิน  หมอกปนควัน
แบบโฟโตเคมีเกิดขึ้นเมื่อแสงอาทิตย
์เป็นสาเหตุให้ควันไอเสียรถยนต์แสดงปฏิกิริยาร่วมกัน

ไอน้ำ
ปริมาณอากาศถึง 4 เปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นไอน้ำ อากาศอบอุ่นสามารถรับไอน้ำได้มากกว่าอากาศเย็น
กระป๋องของเครื่องดื่มเย็น ๆ รับความร้อน
จากอากาศที่อยู่รอบ ๆ ตัวมัน ในขณะที่อากาศเย็นลง ไอน้ำจะกลั่นตัวจากอากาศก่อตัวเป็นหยดน้ำข้างนอกกระป๋อง

ความกดอากาศ
อากาศจะออกแรงต่อวัตถุ เนื่องจาก
โมเลกุล ี่เคลื่อนไหวของอากาศ
กำลังชนกับวัตถุเหล่านั้น
อย่างสม่ำเสมอ ความกดอากาศ
คือการวัดพลังอันนี้ ความกดอากาศ
ในที่โล่ง
เรียกว่าความกดอากาศ
(หรือความดันบรรยากาศ)
ที่ระดับสูงจะมีความกดดันอากาศต่ำ เพราะมีความหนาแน่นน้อยกว่า

barometer

บารอมิเตอร์
อุปกรณ์วัดความกดอากาศ เรียกว่า บารอมิเตอร์
สามารถใช้พยากรณ์ความเปลี่ยนในสภาพอากาศได้ เนื่องจากวันต่อวัน จะมีความกดอากาศเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ด้วยการเปลี่ยนแปลงในอุณภูมิและความชื้นของอากาศ

sucking

การดูด
เมื่อคนดูดปลายด้านหนึ่งของหลอดดูด
ปอดจะลดความกดอากาศภายในหลอด ความกดอากาศ
ที่อยู่ด้านพื้นผิวของของเหลว
จะกดดันของเหลวลงและทำให้มันไหลขึ้นทางหลอด

อากาศอัด
ความกดอากาศสามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยการกดมัน นั่นคือ การสูบอากาศเข้าไปในพื้นที่ว่างที่จำกัดเพิ่มมากขึ้น ยางรถจักรยานจะถูกเติมลมด้วยการกดอากาศ
เพื่อให้ขับขี่ได้นุ่มและสะดวกสบาย

bicycle air

 

Air
WE LIVE, MOVE, AND BREATHE at the bottom of an immense ocean of air called the atmosphere. Air is an invisible mixture of gases, made up of a teeming mass of millions of tiny gas molecules that move about randomly and at high speed. Without air, the Earth would be a lifeless planet, because the gases air contains are vital to plants and animals.

Composition of air
Any volume of pure, dry air is 78.09% nitrogen, 20.95% oxygen, 0.93% argon, and 0.03% carbon dioxide and other gases. These coloured balls represent the proportions of the different gases in air.

Click to see the picture.

Carbon dioxide (CO2)
Carbon dioxide is vital for plant life. Plants absorb carbon dioxide from the air and combine it with water gathered by their roots to form sugars, which they use for growth.

Oxygen (O2)
Burning is a chemical reaction of a substance with oxygen, as this experiment shows. The candle burns in the jar of air until it has used up all the oxygen. Humans and other animals use oxygen from the air to "burn" food inside their bodies and produce energy.

Nitrogen (N2)
Every living cell contains nitrogen. Plants cannot take nitrogen from the air, so they get it from the soil. Fertilizers contain nitrogen to replenish what plants remove from the soil.

Argon (Ar)
The gas argon is called an "inert" gas because it is so unreactive. Electric light bulbs are often filled with argon. It prevents the bulbs filament from burning up as it would in air, giving the bulb a much longer life.

Click to see the picture.

Air pollution
Air is not naturally "pure" and contains varying amounts of other substances, such as dust, water vapour, bacteria, pollen, and polluting gases. Air pollution from industry and traffic can cause serious health problems in towns and cities, as well as long-term damage to the environment.

Smog
The hazy air pollution that hangs over an urban area is called smog. Sulphurous smog is the result of burning fuels with a high sulphur content, such as coal. Photochemical smog occurs when sunlight causes car exhaust fumes to react together.

Water vapour
Up to 4 per cent of the volume of air may be water vapour. Warm air can hold more water vapour than cool air. A can of cold drink absorbs heat from the air around it. As the air cools, water vapour condenses out of the air to form droplets on the outside of the can.

Click to see the picture.

Air pressure
Air exerts a force on objects because its moving molecules are constantly colliding with them. Air pressure is a measure of this force. The pressure of the open air is called atmospheric pressure. It is lower at high altitudes, where the air is less dense.

Barometer
A device that measures atmospheric pressure is called a barometer. It can be used to forecast a change in the weather, because air pressure varies slightly from day to day with changes in the air's temperature and humidity.

Click to see the picture.

Sucking
When a person sucks on one end of a drinking straw, the lungs reduce the air pressure inside the straw. Atmospheric pressure on the liquid's surface does the rest, pushing down on the liquid, and making it rise up through the straw.

Click to see the picture.

Compressed air
The pressure of air can be increased by compressing it - that is, pumping more and more of it into a limited space. Bicycle tyres are filled with compressed air to give a smooth, comfortable ride.

Click to see the picture