Make your own free website on Tripod.com
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลก

การดำเนินชีวิตในออสเตรเลียยุคแรก
นักสำรวจชาวยุโรปได้ค้นหาแหล่งที่ตั้งของออสเตรเลียอยู่นานหลังจากพวกเขาเริ่มบุกเบิกอาณานิคมในดินแดนอื่น ๆ บางที่อาจจะเป็นนักสำรวจชาวดัทช์ที่เป็นชาวยุโรปพวกแรกที่เดินทางไปถึงออสเตรเลียประมาณ ค.ศ. 1605 (พ.ศ. 2148) อย่างไรก็ตาม ออสเตรเลียไม่ถูกอ้างกรรมสิทธิ์จากอำนาจของชาวยุโรป จนกระทั่งชาวอังกฤษได้ทำการอ้างกรรมสิทธิ์ ในปี ค.ศ. 1770 (พ.ศ. 2313) ออสเตรเลียในยุคแรกมีกลุ่มคนมากมายที่ให้ความสนใจหลากหลาย รวมทั้งประชากรท้องถิ่นซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะมาเป็นเวลาอย่างน้อย 40,000 ปี

ชาวออสเตรเลียดั้งเดิม

ทวีปออสเตรเลียในอดีต

 าวอะบอริจินได้ตั้งรกรากบนทวีปออสเตรเลียมากกว่า 40,000 ปีแล้ว อาศัยอยู่โดดเดียวแยกต่างหากจากชาวโลกอื่น ๆ โดยเป็นนักล่าสัตว์และเก็บของป่า ( hunter-gatherer)  ในศตวรรษที่ 18 ชาวยุโรปเดินทางไปถึง บังคับให้ชาวอะบอริจินออกจากดินแดนของพวกเขา ปัจจุบันชาวอะบอริจินจำนวนมากแยกตัวออกจากสังคมสีขาว (white society) แต่ก็ยังพยายามสงวนอัตลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ตัวเองไว

วิถีชีวิต
ชาวอะบอริจินดั้งเดิมอาศัยเลี้ยงชีพโดยการล่าสัตว์และหาของป่า พวกเขาจะเที่ยวเร่ร่อนไปทั่วดินแดนอันกว้างใหญ่ ตั้งค่ายพักแรมชั่วคราวใกล้กับแหล่งน้ำ และย้ายไปเมื่ออาหารหมด พร้อมทั้งทำการค้าขายกับชนเผ่าอื่น ๆ ด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าต่าง ๆ เช่น หอก

วิถีชีวิตชาวออสเตรเลียในอดีต

ประวัติศาสตร์ชาวอะบอริจิน
ชาวอะบอริจินเดินทางมาถึงออสเตรเลียครั้งแรก ในยุคน้ำแข็งตอนปลาย (the last Ice Age) ระดับน้ำทะเลยังต่ำ และพวกเขาก็สามารถจะเดินทางข้ามไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสะพานแผ่นดินข้ามทวีปและการขยายตัวของน้ำเล็กน้อย เมื่อน้ำแข็งหลอมเหลวและระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอีกครั้ง ทวีปจึงแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง  เริ่มแรก เหล่าชนผู้ตั้งถิ่นฐานยังยึดติดอยู่กับชายฝั่งทะเลและแม่น้ำ แต่ต่อมาก็ค่อย ๆ ย้ายข้ามทวีป ในยุคที่ชาวยุโรปเดินทางมาถึง มีกลุ่มชนเผ่าอาศัยอยู่ในทวีปออสเตรเลียประมาณ 500 กลุ่ม

ยุคความฝัน
ชาวอะบอริจินมีความเชื่อว่า ยุคความฝันเป็นยุคที่บรรพบุรุษก่อตั้งดินแดน สร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความเชื่อว่ามีชีวิตนิรันดร์ในโลกแห่งวิญญาณ มนุษย์ทั้งหลายเชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งหมด ภาพวาดวิญญาณแห่งยุคความฝัน เช่น “ชนสายฟ้า”            
(Lightning Man) ซึ่งมีอยู่ทั่วไปบนหน้าผาและถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณดั้งเดิม

silent signals

นักล่าชาวอะบอริจินจะใช้สัญลักษณ์ใบ้เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการล่าสัตว์ สัญลักษณ์ใช้สำหรับจิงโจเริ่มด้วยการหุบมือและขยายออก

การล่าสัตว์และการหาของป่า
ชาวอะบอริจินเลี้ยงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ เช่น จิงโจ้ และหาอาหารป่าเพิ่มเติม เช่น พืชจำพวกถั่วและผลเบอร์รี่ นักล่าจะใช้หอกมีคมเป็นหินและบูมเมอแรงทำด้วยไม้ ซึ่งเป็นอาวุธที่ขว้างออกไปแล้วย้อนกลับมาหาผู้ขว้าง ชนเผ่าบางเผ่าก็พัฒนาภาษาสัญลักษณ์อันซับซ้อน เพื่อที่พวกเขาจะได้ส่งข้อความใบ้ไปหากันในขณะที่กำลังล่าสัตว์

สิทธิในที่ดิน
เมื่อชาวยุโรปเดินทางมาถึงออสเตรเลีย พวกเขาก็อ้างว่า แผ่นดินแดนนั้น เป็นดินแดนที่ไม่มีเจ้าของ (Terra nullius) ซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของและอ้างว่าพวกเป็นผู้ใช้สิทธิยึดครองดินแดนแห่งนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชาวอะบอริจินก็ได้มีการรณรงค์เพื่อเรียกคืนดินแดนที่สูญเสียไปและสถานที่อันศักดิ์กลับคืนมา ในปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) รัฐบาลออสเตรเลียก็เพิกถอนนโยบาย Terra nullius

การศึกษา
ในระหว่างการติดต่อกับชาวยุโรปยุคแรก ภาษาอะบอริจินได้สูญหายไปหรือไม่มีการใช้  ใน ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) รัฐบาลได้ก่อตั้งโครงการการศึกษาสองภาษา ปัจจุบัน เด็ก ๆ มากมายจึงได้รับการสอนภาษาดั้งเดิมของพวกเขาก่อนที่เรียนภาษาอังกฤษ หนังสือ วิทยุ และการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ก็มีอยู่ทั่วไปในภาษาอะบอริจินมากมาย

เหมืองทอง
ในปี ค.ศ. 1851 (พ.ศ. 2394) ผู้คนหลายพันคนถูกอำนาจแห่งความร่ำรวยดึงดูดใจจึงเริ่มออกค้นหารทองในออสเตรเลีย บางครั้ง ทั้งครอบครัวจะอพยพไปทุ่งทองคำ แต่การใช้ชีวิตในแคมป์ทองคำยากลำบากและมีผู้คนเพียงเล็กน้อยที่ร่ำรวย การค้นหาทองคำยากลำบากและเป็นงานที่เปรอะเปื้อน ดังภาพวาดด้านล่างนี้

เหมืองทอง

 

 

Life in Early Australia
European explorers located Australia long after they had begun colonizing other lands. Dutch explorers were probably the first Europeans to reach Australia around 1605. Australia was not claimed by a European power, however, until the British did so in 1770. Early Australia had many groups of people with diverse interests, including a native population that had lived on the island for at least 40,000 years.

ABORIGINAL AUSTRALIANS
THE ABORIGINALS settled the Australian continent more than 40,000 years ago. They lived in total isolation from the rest of the world, existing by hunting and gathering. In the 18th century, the Europeans arrived, forcing the Aboriginals off their territories. Today, many feel isolated from white society, but still try to preserve their tribal identity.

Ways of life
Traditionally, Aboriginals lived by hunting and gathering. They were nomadic, roaming over large stretches of territory, setting up temporary camps near watering places, and moving on when food supplies were exhausted. They traded with other tribes, exchanging goods such as spears.

Aboriginal history
Aboriginals first reached Australia during the last Ice Age. Sea levels were low, and they were able to cross from Southeast Asia over land bridges and small stretches of water. When the ice melted and sea levels rose again, the continent was completely cut off. Initially, the settlers clung to the coasts and rivers, but gradually moved across the continent. By the time Europeans arrived, there were about 500 different tribal groups living in Australia.

Dreamtime
The Aboriginals believe that Dreamtime is a period when Ancestral Beings shaped the land, creating all species and human beings. These beings are thought to live on eternally in spirit form. Human beings are believed to be a part of nature, closely associated with all other living things. Images of spirits of Dreamtime, such as Lightning Man, cover sacred cliffs and caves in tribal areas.

Hunting and gathering
Aboriginals lived by hunting animals such as kangaroos, and supplemented their diet with wild plants, nuts, and berries. The hunters used spears with stone blades and wooden boomerangs, a type of missile that flies back to the thrower. Some tribes developed an elaborate sign language, so that they could send silent messages to each other when they were stalking game.

Land rights
When the Europeans arrived in Australia they claimed that the land was Terra nullius, that it belonged to no one, and that they were entitled to occupy it. More recently, the Aboriginals have campaigned to regain their lost territory and sacred sites. In 1993, the Australian government reversed its Terra nullius policy.

Education
During early contact with the Europeans, Aboriginal languages were lost or fell into disuse. In 1972, the government established a bilingual education programme. Many children are now taught in their tribal languages before learning English. Books, radio, and television broadcasts are all available in many Aboriginal languages.

Gold Miners
In 1851, lured by the potential of striking it rich, thousands of people began prospecting for gold in Australia. Sometimes whole families moved to the gold fields, but life in the gold camps was hard and very few people struck it rich. Searching for gold was hard and dirty work, as this painting illustrates.