Make your own free website on Tripod.com
ผึ้ง

 

ข้อคิด

 

     ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า ทรงให้พระภิกษุ เลี้ยงชีวิตเหมือนกับแมลงชนิดหนึ่ง คือ "ผึ้ง"  ธรรมชาติของผึ้ง จะเลี้ยงชีวิตด้วยการดื่มน้ำหวาน อันเกิดจากดอกไม้ แล้วเก็บสะสมไว้ เพื่อเลี้ยงลูก และเก็บไว้ดื่มกินในฤดูแล้งด้วย ในขณะที่ผึ้งกำลังดื่มน้ำหวาน จากดอกไม้นั้น มันจะไม่ทำให้ดอกไม้ช้ำ  คือ ไม่เบียดเบียนดอกไม้  แถมมันยัง ผสมพันธุ์ให้กับต้นไม้ที่มันอาศัย ดื่มน้ำหวานอีกด้วย

       พระพุทธเจ้า ทรงสอนให้พระภิกษุ ดำเนินชีวิตแบบผึ้ง คือ พระภิกษุ อาศัยญาติโยมเลี้ยงชีพ เหมือนกับผึ้ง อาศัยดอกไม้ เลี้ยงชีพ จึงทรงสอนไม่ให้พระภิกษุ ทำศรัทธาของญาติโยมช้ำ โดยการแสดงอาการสงบ ไม่ออกปากขอดังขอทาน จะได้หรือไม่ได้ ก็อย่าให้ญาติโยม เสียศรัทธา  แถมยังทำประโยชน์ ให้ญาติโยม คือ ให้ญาติโยมรู้จักฝึกฝึกการให้ ที่เรียกว่า ทาน เป็นการฝึกกำจัดความตระหนี่ หวงแหน ซึ่งเป็นบุญแก่ตัวญาติโยม คือ ไม่ทำให้ญาติโยมเสียศรัทธา และทำให้ญาติโยมได้บุญ จากการฝึกตนเอง ให้รู้จักให้ทาน กำจัดความตระหนี่ขี้เหนียวด้วย หากพระภิกษุองค์ใด ทำศรัทธาของญาติโยมให้เสีย หรือให้ช้ำ ท่านปรับเป็นอาบัติทุกกฏ แต่พระพุทธเจ้าห้ามพระภิกษุ สะสมเหมือนผึ้ง  ท่านใดสะสม จะเป็นอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์

     นี่คืออุดมการณ์ ในการเลี้ยงชีพ แบบพุทธ อาจะเรียกว่า เศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ 

 

 

เกร็ดสาระน่ารู้รอบโลก